تاريخ : 93/08/04 | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

اسکناسهای ایران دوران محمدرضا پهلوی

در سال ۱۳۹۳

5 ریال اسکناس و تمبر ایران

دوستان عزیز سلام.

به طور کلی اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شامل ۱۱۲ اسکناس مختلف منتشر شده است.

قیمت تک بانکی کل اسکناسهای پهلوی بالای ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت جفت بانکی بالای ۴۰۰ میلیون می باشد.

کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال ۱۳۹۳ قیمت ۳۰ هزار تومان می باشد.

آلبوم نگهداری اسکناس کوچک ۱۰ هزار تومان-متوسط ۲۰ هزار تومان و کلاسوری درجه ۱ با ۱۰ برگ ۶۰ هزار تومان می باشد قیمت هر برگ ۶ تایی کلاسوری ۳ هزار تومان می باشد.

=======================================================

در این مقاله فقط به معرفی اسکناسهای این دوره که به صورت جفت بانکی هر کدام زیر ۳۰۰ هزار تومان باشند به علاقه مندان اقدام می نماییم.

این اسکناسها شامل ۶۰ جفت بانکی قیمت ۱۰ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش می رسد.با آلبوم نفیس درجه ۱ رایگان

به صورت تک بانکی قیمت ۳ میلیون تومان با تخفیف فقط به قیمت ۲.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.با آلبوم نگهداری نفیس درجه ۱ رایگان

===============================================================

لیست اسکناسهای ارزان قیمت دوران محمدرضا پهلوی

بانک ملی-سری اول-امضا ابتهاج-بامداد ۱۳۲۳

5 ریال اسکناس و تمبر ایران

کد ۹۰-اسکناس ۵ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری سوم-امضا ابتهاج-بامداد ۱۳۲۷

10 ريال آبی اسکناس و تمبر ایران

کد ۹۸-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۴-امضا زند-رضوی ۱۳۳۰

10 ريال شماره قرمز 1330 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۰۵-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ هزار تومان-جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۵-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۲

10 ريال شماره قرمز 1332 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۰-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

10 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۴-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

20 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۵-اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

50ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۶-اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

100 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۷۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۷-امضا کاشانی-ویشکانی ۱۳۳۷

10 ريال 1337 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۸-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۷-امضا کاشانی-ویشکانی ۱۳۳۷

20 ريال 1337 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۹-اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱-امضا شجاعی-کاشانی ۱۳۴۰

10 ريال شماره قرمز 1340 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۱-اسکناس ۱۰ ریالی ۱۳۴۰ تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱-امضا شجاعی-کاشانی ۱۳۴۰

20 ريال شماره قرمز 1340 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۲-اسکناس ۲۰ ریالی ۱۳۴۰ تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۲-امضا بهنیا-پورهمایون ۱۳۴۱

50 ريال تاریخ 1341 ریز (بهنیا همایون) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۲-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۱ ریز تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۲-امضا بهنیا-پورهمایون ۱۳۴۱

50 ريال تاریخ 1341 درشت (بهنیا همایون) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۳-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۱ درشت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۳-امضا بهنیا-سمیعی ۱۳۴۲

100 ريال (1342)  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۱۳۴۲ تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۳-امضا بهنیا-سمیعی ۱۳۴۳

50 ريال (1343)  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۸-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۳ تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۴-امضا بهنیا-سمیعی

20 ريال بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۹-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۴-امضا بهنیا-سمیعی

50 ريال  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۰-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

20 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۴-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

50 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۵-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

100 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۶-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

20 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۷-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

50 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۸-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

100 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۹-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۸۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

200 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۷-امضا آموزگار-فرمانفرما

50 ريال فرمان قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۴-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۳۰ و جفت بانکی ۱۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۷-امضا آموزگار-فرمانفرما

100 ريال فرمان قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۵-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۸-امضا آموزگار-فرمانفرما-حاشیه سفید

100 ريال آموزگار فرمانفرما (بالا سفید) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۹-امضا آموزگار-سمیعی-حاشیه سفید

100 ريال آموزگار سمیعی بالا سفید اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۲-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۰-امضا آموزگار-سمیعی ۱۳۵۰

50 ريال آموزگار سمیعی (1350) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۷-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۰-امضا آموزگار-سمیعی ۱۳۵۰

100 ريال آموزگار سمیعی (1350) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

50 ريال تاریخ 1350( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۹-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۲۵ و جفت بانکی ۸۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

50 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۰-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

100 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۱-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

200 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۲-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا آموزگار-یگانه

50 ريال آموزگار - یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

50 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۸-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

100 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۹-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

200 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

500 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۵-اسکناس ۲۰ ریالی بی ست تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۱۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۶-اسکناس ۲۰ ریالی بیست تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۱۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

50 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

200 ريال - میدان شهیاد (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی میدان شهیاد تک بانکی ۳۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

200 ريال -شهیاد آریامهر (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی شهیاد آریامهر تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۷۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

500 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

1000 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۲-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۷۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

100 ريال دو تصویر اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۵-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۲ تصویر تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۶-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۱۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۹۱-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۴-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۵-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۶-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۷-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۵ و جفت بانکی ۱۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۸-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۹-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

==============================================================

اسکناسهای گران قیمت را می توانید به صورت تک بانکی و یا غیر بانکی به صورت زیر تهیه نمایید.

۱-سری اول اسکناس ۱۰ ریالی

10 ریال شماره قرمز اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۲-اسکناس ۲۰ ریالی سری سوم

20 ريال اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان -غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۳-اسکناس ۵۰ ریالی سری سوم

50 ريال (توضیح اسکناس تک) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۲۰ با تخفیف ۳۰۰-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۴-اسکناس ۱۰۰ ریالی سری سوم

100 ريال کمرنگ اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۸۵۰ با تخفیف ۶۵۰ هزار تومان-غیر بانکی ۲۵۰ هزار تومان

۵-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری سوم

200 ريال اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۳۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیر بانکی ۲۰۰ هزار تومان

۶-اسکناس ۲۰ ریالی سری ۴

20 ريال شماره قرمز 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱۵۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان-غیر بانکی ۸۰ هزار تومان

۷-اسکناس ۵۰ ریالی سری ۴

50 ريال ) 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱۷۰ با تخفیف ۱۵۰ و غیر بانکی ۱۰۰ هزار تومان

۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۴

100 ريال 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۳۰۰ با تخفیف ۲۵۰ هزار تومان-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۴

200 ريال  ( ثک توضیح دلرد) 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۲۰۰ هزار تومان

۱۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۷

200 ريال  ) 1337 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

۱۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۱

500 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۰۰ هزار تومان

۱۲-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۱

1000 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۳۰۰ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

۱۳-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی سری ۱۳

5000 ریال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۲۵۰ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۰۰ هزار تومان

۱۴-اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی سری ۱۳

10000 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

==============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/08/04 | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

کلکسیون اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام.

برای آشنایی با اسکناسهای این دوران می توانید از کتاب راهنمای اسکناسهای ایران استفاده نمایید.

قیمت این کتاب ۳۰ هزار تومان با خدمات ارسال ۴۰ هزار تومان می باشد.

برای نگهداری اسکناسها بایستی آلبوم نگهداری اسکناس تهیه نمایید.

کوچک 10 هزار تومان-بزرگ 20 هزار تومان=درجه 1 کلاسوری 50 هزار تومان

هر برگ آلبوم کلاسور 6 تایی 25000 ریال و کلاسور جلد چرمی ۳۰ هزار تومان می باشد.

===============================================================

به طور کلی اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1392 از کد ۲۰۲ تا ۳۴۹ کلا ۱۴۸ اسکناس مختلف منتشر شده است.

این اسکناسها به طور کلی شامل

1-اسکناسهای سورشارژ در سال اول انقلاب اسلامی از کد 202 تا 236

2-اسکناسهای بارگاهی شامل 200-500-1000-5000 و 10000 ریالی

3-اسکناسهای با امضا بنی صدر 100-5000-10000 ریالی

4-اسکناسهای تظاهراتی شامل نمازی نوربخش و ایروانی نوربخش

5-بقیه اسکناسها

منتشر شده است.

به علت گرانی فوق العاده تعدادی از اسکناسهای فوق برای خرید و جمع آوری می توانید به صورتهای زیر اقدام نمایید.

===============================================================

اسکناسهای سورشارژ جمهوری اسلامی

این اسکناسها کلا از کد 202 تا 236 کلا 35 اسکناس مختلف بوده که دارای قیمتهای بسیار گران می باشد.

از اسکناسهای فوق که قیمت جفت بانکی هر کدام زیر ۴۰۰ هزار تومان می باشد کلا ۱۴ جفت به قیمت ۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

این ۱۴ جفت به صورت تک بانکی به قیمت 750 هزار تومان به فروش می رسد.

در این سری فقط 2 اسکناس 50 و 100 ریالی ارزان قیمت موجود بوده که قیمت جفت بانکی 50 هزار تومان و تک بانکی آن ۲۵ هزار تومان می باشد.

===============================================================

اسکناسهای بارگاهی

اسکناسهای بارگاهی دوران جمهوری اولین سری اسکناسهای این دوران می باشد که شامل 200-500-1000-5000 و 10000 ریالی بوده که به صورت جفت بانکی ۷۵۰ هزار تومان و به صورت تک بانکی ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

===============================================================

اسکناسهای تظاهراتی

اسکناسهای تظاهراتی کلا در 3 سری منتشر شده است.

1-امضا بنی صدر

شامل 100-5000 و 10000 ریالی که قیمت جفت بانکی آن ۴۰۰ هزار تومان می باشد.به صورت تک بانکی ۷۵ هزار تومان

2-امضا نمازی نوربخش با فلیگران الله

شامل 100-5000 و 10000 ریالی بوده که جفت بانکی ان ۱۶۰ هزار تومان  و تک بانکی ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

3-امضا ایروانی نوربخش با فلیگران الله

شامل  5000 و 10000 ریالی به صورت جفت بانکی ۱۲۵ و تک بانکی ۵۰ هزار تومان

===============================================================

اسکناسهای اصلی دوران جمهوری

برای خرید مجموعه ای زیبا از اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 58 تا 92 بایستی بسته به بودجه خود به روشهای زیر عمل نمایید.

1-از مجموع ۱۴۸ اسکناس جمهوری اسکناسهایی که به صورت جفت بانکی زیر ۴۰۰ هزار تومان بوده کلا ۱۲۱ جفت به قیمت ۱۰ میلیون تومان با تخفیف ۸ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-اسکناسهای زیر هر جفت ۲۰۰ هزار تومان کلا ۱۰۳ جفت با تخفیف ۴ میلیون تومان

۳-اسکناسهای زیر هر جفت 100 هزار تومان کلا ۸۹ جفت قیمت با نخفیف ۲ میلیون تومان

۴-اسکناسهای زیر هر جفت 50 هزار تومان کلا  ۷۸ جفت قیمت با تخفیف ۱ میلیون تومان

۵-اسکناسهای زیر هر جفت 20 هزار تومان شامل۶۱ جفت قیمت با تخفیف 400 هزار تومان

===============================================================

آلبوم اسکناس بانک مرکزی

این آلبوم شامل اسکناسهای 100-200-500-1000-2000-5000-10000-20000-50000 و 100000 ریالی با شماره سریال یکسان بوده و به صورت تک بانکی و جفت بانکی به فروش می رسد.

قیمت تک بانکی ۱۰۰ هزار تومان و با مجموعه سکه جمهوری از نیم ریال تا ۵۰۰۰ ریالی قیمت ۱۲۵ هزار تومان به فروش می رسد.

آلبوم جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان می باشد.این آلبوم جفت با ۳ پک سکه ارژینال ۷ سکه سیمین و ۷ سکه زرین و سکه های امام رضا و حضرت معصومه ۲۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

===============================================================

اسکناسهای بسته ای نو جمهوری اسلامی

100 ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان=باکس 1000 تایی ۴۵۰ هزار تومان

200 ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس 1000 تایی ۴۵۰ هزار تومان

500 ریالی هر بسته 80 هزار تومان و باکس 1000 تایی ۶۰۰ هزار تومان

1000 ریالی هر بسته 40 هزار تومان و باکس 1000 تایی ۴۰۰ هزار تومان=اسکناس 1000 ریالی قدیمی طرح فیضیه ۵۰۰ هزار تومان

2000 ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان و باکس 1000 تایی ۴۵۰ هزار تومان-2000 ریالی قدیمی تظاهراتی با امضا نمازی نوربخش ۱۵۰ هزار تومان و محمدخان ۲۰۰ هزار تومان

5000 ریالی قدیمی گل و بلبل 100 هزار تومان و ماهواره امید 80 هزار تومان و صنایع دستی 70 هزار تومان

باکس ۵۰۰۰ ریالی گل و بلبل ۸۰۰ ماهواره ۷۵۰ صنایع دستی ۷۰۰ هزار تومان

۱۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۲۵۰ هزار تومان

۵۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۵۰ هزار تومان

۱۰۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/07/24 | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبرهای جدید ایران در سال ۱۳۹۳

تمبر جدید نوروز 1393

دوستان عزیز سلام.

در سال ۱۳۹۳ تاکنون تعداد ۱۰ سری تمبر یادگاری به ارزش ۱۷.۵هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۷۰ هزار تومان و ۱۴ عدد تمبر پستی الفبا به ارزش ۲۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۸۰ هزار تومان و ۲ عدد تمبر اختصاصی به ارزش ۲.۵هزار تومان بلوک ۴ تایی ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

ارزش سری یادگاری -پستی با اختصاصی هر سری ۴۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۶۰ هزار تومان

آلبوم مصور تمبر های یادگاری ایران سال ۱۳۹۳ شش ماهه اول به صورت نکسری و بلوک ۴ تایی منتشر گردید.

پاکت مهرروز تمبرهای یادگاری ایران در سال ۱۳۹۳ قیمت ۲۵ هزار تومان

===============================================================

تمبرهای یادگاری جدید ایران در سال ۱۳۹۳

1-تمبر جدید نوروز سال ۱۳۹۲

تمبر جدید نوروز 1393

قیمت هر سری ۲.۵ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۱۰ هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

2-تمبر یادبود روز صنایع دستی ۱۳۹۳

تمبر یادبود روز صنایع دستی 1393

قیمت هر سری۴ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۲۰ هزار تومان-پاکت مهرروز ۵ هزار تومان

3-تمبر یادبود روز جهانی ارتباطات 1393

تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

قیمت هر سری 7500 ریال-بلوک 4 تایی 3 هزار تومان-پاکت مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

4-تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

قیمت هر سری ۲.۵ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۱۰ هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

5-تمبر یادگاری نوروز ۱۳۹۳

تمبر یادگاری نوروز 93 (مینی شیت) اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۱۵۰۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۶ هزار تومان-مهرروز ۲۵۰۰۰ ریال

۶-تمبر یادگاری روز جهانی پست ۱۳۹۳

روز جهانی پست اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۷۵۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۳ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

۷-تمبر یادگاری نمایشگاه بین المللی کتاب ۱۳۹۳

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۷۵۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۳ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

۸-تمبر یادگاری بزرگداشت روز شهید ۱۳۹۳

22 اسفند ( بزرگداشت روز شهید ) اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۱۵۰۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۶ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

۹-تمبر یادگاری سی و چهارمین سالگرد انقلاب

تمبر یادگاری سی وچهارمین سالگرد انقلاب اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۷۵۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۳ هزار تومان-مهرروز ۱۵۰۰۰ ریال

۱۰-تمبر یادگاری ۱۵ خرداد

تمبر یادگاری 15 خرداد اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۱۵۰۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۶ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

===============================================================

تمبرهای پستی جدید ایران در سال ۱۳۹۳

 تمبر سری پستی حروف الفبا 20000 ریال ( ژ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

در سال ۱۳۹۳ تمبرهای پستی حروف الفبا منتشر گردیده است.تاکنون ۱۴ سری از این تمبرها منتشر شده است.قیمت تکسری ۲۰ هزار تومان بلوک ۸۰ هزار تومان

قیمت ۱۴عدد ۱۲.۵ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۵۰ هزار تومان

۱-حرف چ کوچک و بزرگ قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت ۷.۵ هزار تومان

 تمبر سری پستی حروف الفبا 30000 ریال ( چ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

۲-حرف پ کوچک و بزرگ قیمت ۱۰۰۰۰ ریال قیمت ۴ هزار تومان

تمبر سری پستی حروف الفبا 10000 ریال ( پ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

۳-حرف د قیمت ۹۰۰۰ ریال قیمت ۱.۵ هزار تومان

تمبر سری پستی حروف الفبا 9000 ریال ( د ) اسکناس و تمبر ایران

۴-حرف ی قیمت ۱۰۰۰ ریال قیمت ۲۵۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 1000 ریال ( ی ) اسکناس و تمبر ایران

۵-حرف ن قیمت ۲۰۰۰ ریال قیمت ۵۰۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 2000 ریال ( ن ) اسکناس و تمبر ایران

۶-حرف م قیمت ۴۰۰۰ ریال قیمت ۷۵۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 4000 ریال ( م ) اسکناس و تمبر ایران

۷-حرف ح قیمت ۵۰۰ ریال قیمت ۲۵۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 500 ریال ( ح ) اسکناس و تمبر ایران

۸-حرف ژ قیمت ۲۰۰۰۰ ریال قیمت ۲.۵ هزار تومان

 تمبر سری پستی حروف الفبا 20000 ریال ( ژ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

۹-حرف ک بزرگ ۷۰۰۰ ریالی قیمت ۱ هزار تومان

7000 ریال بزرگ (سری پستی الفبا)(ک) اسکناس و تمبر ایران

۱۰-حرف ص بزرگ ۵۰۰۰ ریالی قیمت ۷۵۰۰ ریال

5000 ریال بزرگ (سری پستی الفبا)(ص بزرگ) اسکناس و تمبر ایران

۱۱-حرف س کوچک و بزرگ ۳۰۰۰ ریالی قیمت ۱ هزار تومان

3000 ریال بزرگ (سری پستی الفبا)(س کوچک) اسکناس و تمبر ایران

۱۲-

 

۱۳-

===============================================================

تمبرهای اختصاصی جدید ایران در سال ۱۳۹۳

در سال ۱۳۹۳ تاکنون ۲ سری تمبر اختصاصی منتشر شده است قیمت ۲ سری ۵ هزارز تومان بلوک ۴ تایی ۲۰ هزار تومان

۱-تمبر اختصاصی روز ملی بهره وری سال 1393

تمبزاختصاصی روز ملی بهره وری اسکناس و تمبر ایران

دوستان عزیز سلام.

به مناسبت روز ملی بهره وری یک قطعه تمبر اختصاصی به ارزش اسمی 10000 ریال در برگه های 42 تایی توسط شرکت پست در سال 1393 منتشر گردید.

قیمت هر سری ۲.۵ بلوک 4 تایی۱۰ هزار تومان

۲-تمبر اختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ سال 1393

تمبزاختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ اسکناس و تمبر ایران

به مناسبت بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ یک قطعه تمبر اختصاصی به ارزش 10000 ریال در برگه های 42 تایی در سال 1393 منتشر گردید.

قیمت هر سری ۲.۵ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۱۰ هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/07/24 | 11 | نویسنده : امیر گل محمدی

اسکناسهای جمهوری سری بارگاهی

10000 ريال - بیضی ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

دوستان عزیز سلام.

یکی از مهمترین اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران که به عنوان اولین سری اسکناسهای چاپ شده در دوران جمهوری اسلامی ایران مطرح می باشد سری اسکناسهای بارگاهی می باشد.

این اسکناسها که با تصویر بارگاه امام رضا با مبالغ ۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

بعدها از این سری اسکناس ۱۰۰ ریالی نیز منتشر گردیده است.

به طور کلی این اسکناسها شامل ۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریالی به صورت تک بانکی ۲۰۰ هزار تومان ارزش داشته که با تخفیف فقط به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

این اسکناسها به صورت جفت بانکی ۷۵۰ هزار تومان ارزش دارد.

با تخفیف فقط ۶۵۰ هزار تومان

===============================================================

لیست اسکناسهای بارگاهی

۱-اسکناس ۲۰۰ ریالی

200 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۲۰ هزار تومان و جفت بانکی ۶۵ هزار تومان

۲-اسکناس ۵۰۰ ریالی

500 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۲۵ هزار تومان و جفت بانکی ۹۰ هزار تومان

۳-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی

1000 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۳۵ هزار تومان و جفت بانکی ۱۱۰ هزار تومان

۴-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی

5000 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۵۰ هزار تومان و جفت بانکی ۱۷۰ هزار تومان

۵-اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی

10000 ريال - بیضی ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۷۰ هزار تومان و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

===============================================================

اسکناس ۱۰۰ ریالی بارگاهی

این اسکناس دو بار و در دو امضای مختلف بنی صدر و نمازی چاپ شده است.

۱-اسکناس ۱۰۰ ریالی بنی صدر

100 ریال (ف. بیضی ) ابولحسن بنی صدر- نوبری اسکناس و تمبر ایران 

 قیمت تک بانکی ۷.۵ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

۲-اسکناس ۱۰۰ ریالی نمازی نوربخش

  قیمت تک بانکی ۲.۵ جفت بانکی ۱۰ هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/07/23 | 10 | نویسنده : امیر گل محمدی

اسکناس های بسته ای نو در ایران

قیمت اسکناسهای بسته ای نو جدید به شرح زیر می باشد.

۱-اسکناس ۱۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۰۰ هزار تومان

۲-اسکناس ۲۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۵۰ هزار تومان

۳-اسکناس ۵۰۰ ریالی هر بسته ۶۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۵۰۰ هزار تومان

۴-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۰۰ هزار تومان- اسکناس ۱۰۰۰ ریالی فیضیه طرح قدیم هر بسته ۵۰۰ هزار تومان

۵-اسکناس ۲۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۵۰۰ هزار تومان-اسکناس ۲۰۰۰ ریالی تظاهراتی طرح قدیم نمازی نوربخش ۱۵۰ هزار تومان-محمدخان نوربخش ۲۰۰ هزار تومان

۶-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی جدید صنایع دستی هر بسته ۷۵ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۶۵۰ هزار تومان-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی ماهواره امید هر بسته ۷۵ هزار تومان باکس ۱۰۰۰ تایی ۷۰۰ هزار تومان-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی طرح قدیم ۱۰۰ هزار تومان گل و بلبل باکس ۸۰۰ هزار تومان

۷-اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۱۵۰ هزار تومان

۸-اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۲۵۰ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/07/17 | 14 | نویسنده : امیر گل محمدی

گالری تمبر-سکه و اسکناس ایران

مهر ماه سال ۱۳۹۳

تمبر جدید نوروز 1393 

به سایت گالری تمبر -سکه و اسکناس ایران خوش آمدید

در این سایت اطلاعات کامل انواع کلکسیونهای تمبر-سکه و اسکناس قدیمی (ایرانی و خارجی)برای شما عزیزان گردآوری شده است.

شما می توانید کلیه اجناس دلخواه را با کمترین قیمت ممکن از این سایت خریداری نمایید.

=================================================================

کتاب راهنمای تمبر-سکه و اسکناس

۱-کتاب راهنمای تمبرهای ایران سال ۱۳۹۳-قیمت ۳۵ هزار تومان با ارسال ۴۵ هزار تومان

۲-کتاب و سی دی تمبرهای ایران شرکت پست قیمت ۱۰ هزار تومان

۳-مجله تمبر هر شماره ۳ هزار تومان

۴-پتس تمبر قیمت ۲۵ هزار تومان

۵-بسته شاپرک شامل کتاب و سی دی تمبر-پنس و ذره بین و .... قیمت ۲۰ هزار تومان

۶-کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال ۱۳۹۳ قیمت ۲۵ هزار تومان با ارسال ۳۵ هزار تومان

۷-کتاب سکه قاجار ۴۵ هزار تومان -پهلوی ۴۵ هزار تومان-جمهوری ۲۵ هزار تومان

==============================================================

آلبوم نگهداری تمبر-سکه و اسکناس

۱-آلبوم تمبر بزرگ ۳۰ هزار تومان-کوچک ۱۵ هزار تومان

آلمانی ۱۶ برگ ۱۰۰ هزار تومان و ۳۲ برگ ۲۵۰ هزار تومان

۲-آلبوم اسکناس کوچک ۱۰ هزار تومان-متوسط ۲۰ هزار تومان-درجه ۱ کلاسوری ۱۰ برگ ۶ تایی ۵۰ هزار تومان

هر برگ ۶ تایی اضافه ۲.۵ هزار تومان

۳-آلبوم سکه کوچک ۱۰ هزار تومان-متوسط ۲۰ هزار تومان-درجه ۱ کلاسوری ۱۰ برگ ۵۰ هزار تومان

هر برگ ۱۲ تایی ۳.۵ هزار تومان-کاور سکه هر عدد ۲۵۰۰ ریال

===============================================================

آلبوم مصور نگهداری تمبر

۱-قاجار و رضا شاه با کلاسور درجه ۱ جلد چرمی ۱۰۰ هزار تومان

۲-پهلوی ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴ جلد ۲۰۰ هزار تومان-۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵ قیمت ۵۰ هزار تومان-۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳ قیمت ۵۰ هزار تومان-سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ شامل ۲ جلد ۱۰۰ هزار تومان

بلوک ۴ تایی ۲۵۰ هزار تومان-سال ۴۴ تا ۵۷ قیمت ۲۰۰ هزار تومان

۳-جمهوری ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ شامل ۳ جلد ۲۰۰ هزار تومان

بلوک ۴ تایی ۴۰۰ هزار تومان با ۴ کلاسور درجه ۱

==============================================================

 کلکسیون تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

 به طور کلی تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ شامل بالای ۷۵۰ سری تمبر یادگاری به ارزش ۳۵۰ هزار تومان و ۱۵ سری تمبر پستی به ارزش ۲۵۰ هزار تومان و ۲۹ سری تمبر اختصاصی به ارزش ۲۵ هزار تومان می باشد.

۱-تمبرهای یادگاری دوران جمهوری

از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ قیمت ۳۵۰ هزار تومان با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان با آلبوم مصور شامل ۲۰۰ برگ با ۲ کلاسور درجه ۱ قیمت ۵۰۰ هزار تومان

این مجموعه با تمبرهای پستی و اختصاصی به قیمت ۷۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری جمهوری ۱.۴ میلیون تومان با تخفیف ۱.۲ میلیون تومان با آلبوم مصور شامل ۴۰۰ برگ با ۴ کلاسور درجه ۱ قیمت ۱.۵ میلیون تومان

این مجموعه با بلوک ۴ تایی تمبرهای پستی و اختصاصی قیمت ۲.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-تمبرهای پستی دوران جمهوری

شامل ۱۵ سری قیمت تکسری ۲۵۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان

۳-تمبرهای اختصاصی دوران جمهوری

شامل ۲۹ سری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ فیمت تکسری ۲۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۰۰ هزار تومان

تمبرهای اختصاصی کناره پروانه در سال ۱۳۸۲ شامل ۱۰ قطعه قیمت هر سری ۷۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۳۰۰ هزار تومان

==============================================================

کلکسون تمبرهای موضوعی ایران

۱-آلبوم تمبرهای امام خمینی قیمت ۷۵ هزار تومان

۲-آلبوم تمبرهای مشترک ایران قیمت ۱۰۰ هزار تومان

۳-آلبوم تمبرهای نوروز ایران قیمت ۱۰۰ هزار تومان

۴-آلبوم تمبرهای ورزشی ایران قیمت ۷۵ هزار تومان

۵-آلبوم تمبرهای مشاهیر و چهره های ماندگار ایران ۲ جلد ۱۵۰ هزار تومان

۶-آلبوم تمبرهای صنایع دستی ایران قیمت ۷۵ هزار تومان

۷-آلبوم تمبرهای پرندگان قیمت ۷۵ هزار تومان

===============================================================

کلکسیون تمبرهای دوران پهلوی

 به طور کلی تمبرهای دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری تمبر یادگاری به ارزش ۶.۵ میلیون تومان و ۳۰ سری تمبر پستی به ارزش ۲۵ میلیون تومان می باشد.

۱-تمبرهای یادگاری

از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری قیمت ۶.۵ میلیون تومان با تخفیف ۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی ۴۰ میلیون تومان ارزش دارد.

پاکت یادبود مهرروز دوران پهلوی بالای ۸.۵ میلیون تومان ارزش دارد.

به علت گرانی تمبرهای این دوران را به ۳ قسمت تقسیم بندی نموده اند.

۱-قسمت گران : از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵

قیمت ۴.۵ میلیون تومان با تخفیف ۳.۵ میلیون تومان بلوک ۴ تایی ۳۰ میلیون تومان

۲-قسمت متوسط قیمت  : از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳

قیمت ۱.۲۵ میلیون تومان با تخفیف ۱ میلیون تومان-بلوک ۴ تایی ۷.۵ میلیون تومان

۳-قسمت ارزان :  از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

با اینکه این قسمت ارزان بوده بخش اصلی تمبرهای دوران پهلوی از مجموع ۴۳۱ سری تعداد ۳۲۵ سری در این قسمت می باشد.

قیمت ۷۰۰ هزار تومان با تخفیف ۵۰۰ هزار تومان با آلبوم مصور ۶۰۰ هزار تومان

بلوک ۴ تایی ۳.۵ میلیون تومان با تخفیف ۲.۵ میلیون تومان

۲-تمبرهای پستی دوران پهلوی

تمبرهای پستی دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۰ سری قیمت ۲۵ میلیون تومان می باشد.

از سری ۱ تا ۱۰ بعلاوه هوایی ۱ و متمم ۱۰ قیمت ۲۰ میلیون تومان مهرخورده ۱.۲ میلیون تومان

سری ۱۱ یک و دو قیمت تکسری ۱۵۰ بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان

سری ۱۲ تا ۱۹ بعلاوه هوایی ۲ و دولتی ۱ و ۲ قیمت تکسری ۲۰۰ بلوک ۱ میلیون تومان

سری خیریه تکسری ۵۰۰ هزار تومان بلوک ۳ میلیون تومان

سری امانات ۱ و ۲ و ۳ تکسری ۵۰۰ بلوک ۳ میلیون تومان

 ==============================================================

آلبوم کامل تکسری تمبرهای یادگاری دوران پهلوی ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ قیمت ۶.۵ میلیون تومان با تخفیف ۵ میلیون تومان با آلبوم مصور ۴ جلدی رایگان

با سری پستی ۱ تا ۱۰ مهرخورده و ۱۱ تا ۱۹ نو  قیمت ۶.۵ میلیون تومان

با سری پستی خیریه و امانات  ۷.۵ میلیون تومان

به صورت نو یادگاری و پستی کامل ۲۵ میلیون تومان

آلبوم بلوک ۴ تایی پهلوی ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ قیمت ۴۰ میلیون تومان با سری پستی کامل بلوک ۱۵۰ میلیون تومان

از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳ بلوک ۷.۵ میلیون تومان

از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ بلوک یادگاری و پستی ۳.۵ میلیون تومان

==============================================================

کلکسیون تمبرهای دوران قاجار

 به علت گرانی تمبرهای قاجار می توانید نسبت به جمع آوری تمبرهای اصلی به صورت نو و مهرخورده که قیمت آن مناسب است به شرح زیر اقدام نمایید.

 ۱-دوران ناصرالدین شاه قاجار

الف : سری ناصری چهارحور نو ۵۰۰ باطله ۱۵۰ هزار تومان

ب : سری ناصری دور الوان باطله ۳۰۰ هزار تومان

ج: سری گراوه باطله ۴۰۰ هزار تومان

د: سری شیویدی باطله ۱۵۰ هزار تومان

ه : سری چاپ فرانسه نو ۵۰۰ باطله ۵۰ هزار تومان

و : سری محرابی باطله ۸۰ هزار تومان

ز: سری ناصری طلائی قیمت باطله ۱۲۰ هزار تومان

۲-تمبرهای مظفرالدین شاه قاجار

الف : سری کاغذ سفید تو ۵۰۰ باطله ۱۵۰ هزار تومان

ب : سری کاغذ سبز باطله ۵۰۰ هزار تومان

ج : سری تمام رخ باطله ۶۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای محمد علیشاه قاجار

الف : سری محمد علیشاه باطله ۱۵۰ هزار تومان

ب : سری شیر و خورشید مشروطه باطله ۱۰۰ هزار تومان

۴-تمبرهای احمدشاه قاجار

الف :سری احمدی کوچک باطله ۷۵ هزار تومان

ب: سری تاجگذاری احمدشاه نو ۶۰ باطله ۲۵ هزار تومان

ج: سری احمدی بزرگ نو ۱۵۰ باطله ۳۰ هزار تومان

د: سری مکاتیب دولتی نو ۲۰۰ باطله ۱۰۰ هزار تومان

ه: سری امانات پستی نو ۲۰۰ باطله ۱۰۰ هزار تومان

==============================================================

پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه نو ۷.۵ بلوک ۳۰ هزار تومان

==============================================================

تمبرهای رضا شاه پهلوی

 

==============================================================

کلکسیون تمبرهای خارجی

 تمبرهای خارجی را می توانید به صورت موضوعی به شرح زیر خریداری نمایید.

۱-تمبرهای خارجی جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی

سری کامل ۱.۵ میلیون تومان-به صورت مجموعه متاسب ۵۰۰ هزار تومان

۲-تمبرهای خارجی مشترک ایران

سری کامل ۵۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای خارجی مرتبط با ایران

سری کامل ۱ میلیون تومان-به صورت مجموعه مناسب ۵۰۰ هزار تومان

۴-تمبرهای خارجی مشترک عمران منطقه ای ترکیه و پاکستان

سری کامل ۲۵۰ هزار تومان

۵-تمبرهای خارجی ورزشی ۲۵۰ هزار تومان

۶-تمبرهای خارجی مشاهیر ۲۵۰ هزار تومان

۷-تمبرهای خارچی حیوانات ۲۵۰ هزار تومان

۸-تمبرهای خارجی سلطنتی ۲۵۰ هزار تومان

۹-تمبرهای خارجی دایانا ۲۵۰ هزار تومان

۱۰-تمبرهای خارجی پرنس ویلیام ۲۵۰ هزار تومان

۱۱-تمبرهای خارجی هواپیما-ماشین-موتور و ... ۲۵۰ هزار تومان

۱۲-تمبرهای خارجی کارتونی ۲۵۰ هزار تومان

۱۳-تمبرهای خارجی آمریکا ۲۵۰ هزار تومان

===============================================================

کلکسیون اسکناس

 ۱-اسکناس قاجار

 

۲-اسکناس رضا شاه

 

۳-اسکناس محمدرضا

به طور کلی اسکناسهای دوران پهلوی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ از کد ۹۰ تا ۲۰۲ شامل ۱۱۲ قطعه می باشد.

مجموعه اسکناس شامل ۶۰ قطعه ارزان قیمت تک بانکی ۳ میلیون تومان با تخفیف ۲.۵ میلیون تومان

جفت بانکی ۱۰ میلیون تومان با تخفیف ۸ میلیون تومان

۴-اسکناس جمهوری

به طور کلی اسکناسهای دوران جمهوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ از کد ۲۰۲ تا ۳۴۷ شامل ۱۴۵ اسکناس مختلف منتشر شده است.

مجموعه اسکناس جمهوری ارزان قیمت شامل ۱۲۰ جفت مختلف قیمت ۱۰ میلیون تومان با تخفیف ۸ میلیون تومان

۵-اسکناس خارجی

تعداد ۵۰ عدد مختلف ۱۰۰ هزار تومان -جفتی ۲۰۰ هزار تومان

۶- آلبوم اسکناس بانک مرکزی

جفت ۲۰۰ هزار تومان تک ۱۰۰ هزار تومان(از ۱۰۰ ریالی تا ۱۰ هزار تومانی)

۷-اسکناس نو بسته ای

۱۰۰ ریالی بسته ۵۰ هزار تومان باکس ۴۰۰ هزار تومان

۲۰۰ ریالی بسته ۵۰ هزار تومان باکس ۴۵۰ هزار تومان

۵۰۰ ریالی بسته ۶۰ هزار تومان باکس ۵۰۰ هزار تومان

۱۰۰۰ ریالی بسته ۵۰ هزار تومان باکس ۴۰۰ هزار تومان-قدیمی فیضیه ۵۰۰ هزار تومان

۲۰۰۰ ریالی بسته ۵۰ هزار تومان باکس ۵۰۰ هزار تومان-قدیمی تظاهراتی ۲۰۰ هزار تومان

۵۰۰۰ ریالی بسته ۷۵ هزار تومان صنایع دستی -ماهواره امید ۸۰ هزار تومان-گل و بلبل ۱۰۰ هزار تومان

===============================================================

کلکسیون سکه

 مجموعه های بسیار نفیس از سکه های ایرانی و خارجی به شرح زیر به فروش می رسد.

۱-مجموعه سکه های دوران پهلوی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۳ قطعه(۴ سکه ۱-۲-۵ و ۱۰ ریالی نقره می باشد) قیمت ۵۰۰ هزار تومان

۲-مجموعه سکه های دوران جمهوری ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ تعداد ۴۴ قطعه قیمت ۲۰۰ هزار تومان

این مجموعه شامل کلیه سکه ها در تمامی سالهای ضرب شده ۱۶۰ قطعه قیمت ۲.۵ میلیون تومان می باشد.

۳-مجموعه سکه های پکیجی شامل ۷ سکه زرین-۷ سکه سیمین و سکه های امام رضا و حصرت معصومه شامل ۳ پکیج قیمت ۵۰ هزار تومان

۴-سکه های خارجی شامل ۱۰ کشور قیمت ۵۰ هزار تومان

۵-سکه ربعی و نیم نقره رضا شاه قیمت ۳۰ هزار تومان

۶-سکه ۱-۲-۵ ریالی رضا شاه نقره قیمت ۲۰۰ هزار تومان

۷-سکه ۲۰۰۰ دیناری تصویری احمدشاه و رضا شاه ۱۰۰ هزار تومان

۸-سکه ۵۰۰۰ دیناری نقره تصویری ناصرالدین شاه ۱۵۰ هزار تومان-مظفرالدین شاه ۲۰۰ هزار تومان-محمدعلیشاه ۳۵۰ هزار تومان-احمدشاه ۱۵۰ هزار تومان-رضا شاه ۱۰۰ هزار تومان

۹-سکه ۲۰۰۰ دیناری خطی ۵ شاه قاجار و رضا شاه ۲۵۰ هزار تومان

۱۰-سکه نقره شهریار و تختی هر کدام ۱۰۰ هزار تومان

۱۱-سکه طلا شهریار-تختی و ابوعلی سینا هر کدام ۲۵۰ هزار تومان

۱۲-سکه طلا تاجگذاری و انقلاب سفید ۶.۵ میلیون تومان

۱۳-سکه طلا و نقره جشن های ۲۵۰۰ ساله پکیج ۴ طلا و ۵ نقره سکه های ریالی ۱۵ میلیون تومان

۱۴-سکه نقره تاجگذاری ۱۲۰ هزار تومان

۱۵-سکه نقره جشن های شاهنشاهی آرم منشور کوروش ۱۰۰ هزار تومان

===============================================================

کلکسیون کبریت

کلکسیون زیبا از کبریت های ایرانی ایرانی بسیار نفبس به شرح زیر به فروش می رسد.

۱-کبریت پهلوی ۴ سری ۵ تایی ۲۰ عدد قیمت ۲۰ هزار تومان

۲-کبریت پیکتا با بیسوادی ۵ عدد ۱۰ هزار تومان

۳-کبریت آثار تاریخی ۱۸ عدد ۱۰ هزار تومان

۴-کبریت حیوانات ۱۵ عدد ۱۰ هزار تومان

۵-کبریت مینیانوری ۱۲ عدد ۱۰ هزار تومان

۶-کبریت تولد ۵ عدد ۵ هزار تومان

۷-کبریت حبوانات بزرگ ۵ عدد ۵ هزار تومان

۸-کبریت نوروز ۱۳۹۳ بزرگ ۲۰ عدد ۲۰ هزار تومان

 ===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.