تاريخ : 93/08/20 | 11 | نویسنده : امیر گل محمدی

آلبومهای نفیس تمبر-سکه و اسکناس ایران 

کلکسیون تمبرهای ایران  

دوستان عزیز سلام. 

در این مقاله نسبت به معرفی آلبومهای نفیس تمبر-سکه و اسکناس به علاقه مندان اقدام می نماییم. 

================================================================ 

آلبوم تمبر دوران جمهوری اسلامی ایران 

1-آلبوم تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1392 

این آلبوم در 3 جلد شامل تمبرهای یادگاری-پستی و اختصاصی ایران از سال 1358 تا 1392 همراه با آلبوم مصور به صورت تکسری می باشد. 

قیمت با تخفیف 750 هزار تومان 

جلد اول دهه 60 از سال 58 تا 69 قیمت 250 هزار تومان 

جلد دوم دهه 70 از سال 70 تا 79 قیمت 250 هزار تومان 

جلد سوم دهه 80 از سال 80 تا 92 قیمت 300 هزار تومان 

آلبوم تمبرهای دوران جمهوری در 3 جلد شامل فقط تمبرهای یادگاری به صورت تکسری با آلبوم مصور  

قیمت با تخفیف 500 هزار تومان 

جلد اول دهه 60 از سال 58 تا 69 قیمت 150 هزار تومان

جلد دوم دهه 70 از سال 70 تا 79 قیمت 150 هزار تومان

جلد سوم دهه 80 از سال 80 تا 92 قیمت 200 هزار تومان  

آلبوم تمبرهای دوران جمهوری به صورت بلوک 4 تایی از سال 58 تا 92 شامل بلوک 4 تایی تمبرهای یادگاری-پستی و اختصاصی با آلبوم مصور شامل 4 جلد

قیمت با تخفیف 2.5 میلیون تومان 

آلبوم بلوک 4 تایی تمبرهای دوران جمهوری شامل فقط تمبرهای بلوک یادگاری با آلبوم مصور 

قیمت با تخفیف 1.5 میلیون تومان 

================================================================ 

آلبوم تمبرهای موضوعی ایران 

 بسیاری از علاقه مندان نسبت به جمع آوری تمبرهای ایران به صورت موضوعی اقدام می نمایند.در این مقاله به معرفی این آلبومها می پردازیم. 

1-آلبوم تمبر امام خمینی قیمت 75 هزار تومان 

2-آلبوم تمبر مشاهیر قیمت 75 هزار تومان 

3-آلبوم تمبر چهره های ماندگار 75 هزار تومان 

4-آلبوم تمبرهای مشترک ایران قیمت 100 هزار تومان 

5-آلبوم تمبرهای نوروز قیمت 100 هزار تومان 

6-آلبوم تمبر حیوانات قیمت 150 هزار تومان 

7-آلبوم تمبرهای ورزشی قیمت 75 هزار تومان 

8-آلبوم تمبرهای موزه و صنایع دستی قیمت 75 هزار تومان 

9-آلبوم تمبرهای مذهبی قیمت 75 هزار تومان 

10-آلبوم تمبرهای پرندگان قیمت 75 هزار تومان 

================================================================ 

آلبوم تمبر دوران پهلوی 

آلبوم تمبرهای یادگاری دوران پهلوی از سال 1318 تا 1357 با آلبوم مصور در 4 جلد موجود می باشد. 

قیمت با تخفیف فقط 5 میلیون تومان 

این آلبوم را می توانید به صورت جداگانه به شرح زیر خریداری تمایید. 

از سال 1318 تا 1336 قیمت با تخفیف 3.5 میلیون تومان 

از سال 1336 تا 1343 قیمت با تخفیف 1 میلیون تومان 

از سال 44 تا 57 شامل 2 جلد قیمت با تخفیف 500 هزار تومان 

آلبوم تمبرهای دوران پهلوی به صورت بلوک 4 تایی از سال 44 تا 57 با آلبوم مصور و تمبرهای یادگاری و پستی قیمت با تخفیف 3.5 میلیون تومان 

این آلبوم شامل فقط تبلوک 4 تایی تمبرهای یادگاری قیمت با تخفیف 2.5 میلیون تومان 

================================================================ 

================================================================تاريخ : 93/08/10 | 11 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبرهای اختصاصی جدید

آبان ۱۳۹۳

 

دوستان عزیز سلام.

در آبان ماه سال ۱۳۹۳ تعداد ۱1 سری تمبر جدید اختصاصی به شرح زیر منتشر شده است. 

قیمت تکسری 40 هزار تومان بلوک 4 تایی 125 هزار تومان

۱-تمبر اختصاصی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای قیمت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۲-تمبر اختصاصی هفته ناجا قیمت هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳-تمبر اختصاصی شهرک مسکونی چیتگر هر سری ۱.۲۵ بلوک ۵ هزار تومان

۴-تمبر اختصاصی شورای ملی سالمندان کشور قیمت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۵-تمبر اختصاصی صندوق اعتباری هنر قیمت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۶-تمبر اختصاصی شرکت تعاونی توسعه و عمران قیمت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۷-نمبر اختصاصی بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ قیمت هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۸-تمبر اختصاصی المپیاد ورزشی دانشجویان کشور قیمت هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۹-تمبر اختصاصی همایش تجارت و اقتصاد الکترونیک قیمت هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۱۰-تمبر اختصاصی آیت الله جمی قیمت هر سری  ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان 

11-نقشه جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی هر سری 2.5 بلوک 10 هزار تومان

=============================================================== 

 به طور کلی تمبرهای اختصاصی تاکنون 110 موضوع منتشر شده است قیمت تکسری 400 هزار تومان   

با تخفیف 300 هزار تومان

تمبرهای اختصاصی به صورت بلوک 4 تایی شامل 50 موضوع قیمت بلوک 4 تایی 800 هزار تومان می باشد.  

با تخفیف 650 هزار تومان

تمبرهای بلوک به شرح زیر می باشد. 

1-تمبر اختصاصی نقشه فرهنگی دانشگاه آزاد بلوک 10 هزار تومان 

2-تمبر اختصاصی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بلوک 10 هزار تومان 

3-تمبر اختصاصی هفته ناجا بلوک 10 هزار تومان 

4-تمبر اختصاصی شهرک مسکونی چیتگر بلوک 5 هزار تومان 

5-تمبر اختصاصی شورای ملی سالمندان کشور بلوک 10 هزار تومان 

6-تمبر اختصاصی صندوق اعتباری هتر بلوک 10 هزار تومان 

7-تمبر اختصاصی شرکت تعاونی توسعه و عمران بلوک 10 هزار تومان 

8-تمبر اختصاصی بازیهای آسیایی 2014 بلوک 20 هزار تومان 

9-تمبر اختصاصی المپیاد ورزشی دانشجویان بلوک 10 هزار تومان 

10-تمبر اختصاصی همایش بین المللی اقتصاد بلوک 10 هزار تومان 

11-تمبر اختصاصی ججت الاسلام جمی بلوک 20 هزار تومان 

12-تمبر اختصاصی سیمرغ درمانگر بلوک 10 هزار تومان 

13-تمبر اخنصاصی تیکوکاری و فعالان اقتصادی بلوک 10 هزار تومان 

14-تمبر اختصاصی 85 سال بانک ملی بلوک 20 هزار تومان 

15-تمبر اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی آزاد بلوک 10 هزار تومان 

16-تمبر اختصاصی سرو قامتان تاجا بلوک 10 هزار تومان 

17-نمبر اختصاصی بنیاد تعاون ناجا بلوک 20 هزار تومان 

18-تمبر اختصاصی هفته جهانی فضا بلوک 20 هزار تومان 

19-تمبر اختصاصی سال جهانی نجوم بلوک 20 هزار تومان 

20-تمبر اختصاصی شهید شهریاری بلوک 20 هزار تومان 

21-تمبر اختصاصی اجلاس سران بلوک 20 هزار تومان 

22-تمبر اختصاصی مجالس اسلامی بلوک 20 هزار نومان 

23-تمبر اختصاصی جام جهانی برزیل بلوک 20 هزار تومان 

24-تمبر اختصاصی فتاوران ایرانی بلوک 10 هزار تومان 

25-تمبر اختصاصی جلوه جمال بلوک 10 هزار تومان 

26-تمبر اختصاصی روز جهانی سالمندان بلوک 10 هزار تومان 

27-تمبر اختصاصی روز کتاب بلوک 10 هزار تومان 

28-تمبر اختصاصی تحلیف روحانی بلوک 20 هزار تومان 

29-تمبر اخنصاصی مجمع جهانی مذاهب اسلامی بلوک 10 هزار تومان 

30-تمبر اختصاصی شهرداری سقز بلوک 10 هزار تومان 

31-نمبر اختصاصی نمایشگاه بین المللی مطبوعات بلوک 10 هزار تومان 

32-تمبر اختصاصی عمارت کلاه فرنگی بلوک 10 هزار تومان 

33-تمبر اختصاصی هوای پاک بلوک 10 هزار تومان 

34-تمبر اختصاصی روز ملی خلیج فارس بلوک 10 هزار تومان 

35-تمبر اختصاصی همایش خلیج فارس بلوک 10 هزار تومان 

36-تمبر اختصاصی شرکت ارتباطات زیر ساخت بلوک 10 هزار تومان 

37-تمبر اختصاصی سال جهانی جنگل بلوک 10 هزار تومان 

38-تمبر اختصاصی باشگاه ورزشی فولاد سپاهان بلوک 10 هزار تومان 

39-تمبر اختصاصی امام رضا بلوک 20 هزار تومان 

40-تمبر اختصاصی صدمین سفر استانی دولت بلوک 10 هزار تومان 

41-تمبر اختصاصی شهدای شهرداری منطقه 4 بلوک 10 هزار تومان 

42-تمبر اختصاصی استاد مجید انتظامی بلوک 10 هزار تومان 

43-تمبر اختصاصی استاد سمیعی بلوک 10 هزار تومان 

44-تمبر اختصاصی مسعود کیمیایی بلوک 20 هزار تومان 

45-تمبر اختصاصی عزت الله انتظامی بلوک 10 هزار تومان 

46-تمبر اختصاصی شهدای شهداری منطقه 14 بلوک 20 هزار تومان 

47-تمبر اختصاصی نماز دانشگاه آزاد 2 سری بلوک 20 هزار تومان 

48-تمبر اختصاصی دانشگاه آزاد بلوک 10 هزار تومان 

49-تمبر اختصاصی خودرو تیبا بلوک 20 هزار تومان 

50-تمبر اختصاصی آیت الله لنکرانی 3 قطعه بلوک 20 هزار تومان 

51-تمبر اختصاصی پرتذه 14 قطعه بلوک 150 هزار تومان

=============================================================== 

 تمبرهای اختصاصی رسمی 

از سال 1382 تا 1393 تمبرهای اختصاصی در کنار تمبرهای رسمی یادگاری در ایران منتشر گردیده است . 

این تمبرها شامل تمبرهای زیر می باشد.

1-تمبرهای اختصاصی با کناره پستی پروانه 

این تمبرها شامل 10 قطعه به شرح زیر می باشد قیمت تکسری 75 هزار تومان و بلوک 4 تایی 300 هزار تومان 

ایرانول-مینو-پارس-راه آهن بافق-هواپیمایی -نفت بهران-سیمان تهران-بیمه ایران-بانک توسعه صادرات-فروشگاه رفاه می باشد. 

2-تمبرهای اختصاصی با کناره پستی خلیج فارس  

این تمبرها شامل 4 سری تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

فولاد مبارکه-تعاون88-انجمن تمبر شیراز و  تعاون می باشد.

3-تمبرهای اختصاصی رسمی  

این تمبرها شامل 33 سری قیمت تکسری 25 بلوک 100 هزار تومان 

شامل بانک ملی 82-فولاد مبارکه87-تعاون88-سایپا دیزل 88-هلال احمر89-ثامن الئمه بزرگ89-آمار89-ثامن کوچک 89-اکسپو89-ترانزیت89-پنگول کوچک و بزرگ89-برج قابوس و آبشار کبودوال90-زلزله90-دریاچه گهر90-تربیت بدنی90-همایش ایرانیان90-جشنواره کودک90-بانک اقتصاد نوین90-رادیو90-بهزیستی90-تندگویان90-پژوهش90-میقات الرضا90-تولید برق از زباله91-بانک پارسیان 91-ایرانیان نت 91-شهدا 92-بانک کشتورزی92-و 4 تمبر سال 93 می باشد.

4-تمبر اختصاصی مالیه شامل 4 قطعه قیمت 5 بلوک 20 هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/08/04 | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

اسکناسهای ایران دوران محمدرضا پهلوی

در سال ۱۳۹۳

5 ریال اسکناس و تمبر ایران

دوستان عزیز سلام.

به طور کلی اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شامل ۱۱۲ اسکناس مختلف منتشر شده است.

قیمت تک بانکی کل اسکناسهای پهلوی بالای ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت جفت بانکی بالای ۴۰۰ میلیون می باشد.

کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال ۱۳۹۳ قیمت ۳۰ هزار تومان می باشد.

آلبوم نگهداری اسکناس کوچک ۱۰ هزار تومان-متوسط ۲۰ هزار تومان و کلاسوری درجه ۱ با ۱۰ برگ ۶۰ هزار تومان می باشد قیمت هر برگ ۶ تایی کلاسوری ۳ هزار تومان می باشد.

=======================================================

در این مقاله فقط به معرفی اسکناسهای این دوره که به صورت جفت بانکی هر کدام زیر ۳۰۰ هزار تومان باشند به علاقه مندان اقدام می نماییم.

این اسکناسها شامل ۶۰ جفت بانکی قیمت ۱۰ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش می رسد.با آلبوم نفیس درجه ۱ رایگان

به صورت تک بانکی قیمت ۳ میلیون تومان با تخفیف فقط به قیمت ۲.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.با آلبوم نگهداری نفیس درجه ۱ رایگان

===============================================================

لیست اسکناسهای ارزان قیمت دوران محمدرضا پهلوی

بانک ملی-سری اول-امضا ابتهاج-بامداد ۱۳۲۳

5 ریال اسکناس و تمبر ایران

کد ۹۰-اسکناس ۵ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری سوم-امضا ابتهاج-بامداد ۱۳۲۷

10 ريال آبی اسکناس و تمبر ایران

کد ۹۸-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۴-امضا زند-رضوی ۱۳۳۰

10 ريال شماره قرمز 1330 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۰۵-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ هزار تومان-جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۵-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۲

10 ريال شماره قرمز 1332 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۰-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

10 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۴-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

20 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۵-اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

50ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۶-اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

100 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۷۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۷-امضا کاشانی-ویشکانی ۱۳۳۷

10 ريال 1337 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۸-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۷-امضا کاشانی-ویشکانی ۱۳۳۷

20 ريال 1337 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۹-اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱-امضا شجاعی-کاشانی ۱۳۴۰

10 ريال شماره قرمز 1340 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۱-اسکناس ۱۰ ریالی ۱۳۴۰ تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱-امضا شجاعی-کاشانی ۱۳۴۰

20 ريال شماره قرمز 1340 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۲-اسکناس ۲۰ ریالی ۱۳۴۰ تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۲-امضا بهنیا-پورهمایون ۱۳۴۱

50 ريال تاریخ 1341 ریز (بهنیا همایون) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۲-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۱ ریز تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۲-امضا بهنیا-پورهمایون ۱۳۴۱

50 ريال تاریخ 1341 درشت (بهنیا همایون) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۳-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۱ درشت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۳-امضا بهنیا-سمیعی ۱۳۴۲

100 ريال (1342)  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۱۳۴۲ تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۳-امضا بهنیا-سمیعی ۱۳۴۳

50 ريال (1343)  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۸-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۳ تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۴-امضا بهنیا-سمیعی

20 ريال بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۹-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۴-امضا بهنیا-سمیعی

50 ريال  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۰-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

20 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۴-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

50 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۵-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

100 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۶-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

20 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۷-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

50 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۸-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

100 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۹-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۸۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

200 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۷-امضا آموزگار-فرمانفرما

50 ريال فرمان قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۴-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۳۰ و جفت بانکی ۱۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۷-امضا آموزگار-فرمانفرما

100 ريال فرمان قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۵-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۸-امضا آموزگار-فرمانفرما-حاشیه سفید

100 ريال آموزگار فرمانفرما (بالا سفید) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۹-امضا آموزگار-سمیعی-حاشیه سفید

100 ريال آموزگار سمیعی بالا سفید اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۲-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۰-امضا آموزگار-سمیعی ۱۳۵۰

50 ريال آموزگار سمیعی (1350) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۷-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۰-امضا آموزگار-سمیعی ۱۳۵۰

100 ريال آموزگار سمیعی (1350) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

50 ريال تاریخ 1350( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۹-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۲۵ و جفت بانکی ۸۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

50 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۰-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

100 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۱-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

200 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۲-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا آموزگار-یگانه

50 ريال آموزگار - یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

50 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۸-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

100 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۹-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

200 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

500 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۵-اسکناس ۲۰ ریالی بی ست تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۱۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۶-اسکناس ۲۰ ریالی بیست تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۱۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

50 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

200 ريال - میدان شهیاد (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی میدان شهیاد تک بانکی ۳۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

200 ريال -شهیاد آریامهر (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی شهیاد آریامهر تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۷۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

500 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

1000 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۲-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۷۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

100 ريال دو تصویر اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۵-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۲ تصویر تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۶-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۱۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۹۱-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۴-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۵-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۶-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۷-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۵ و جفت بانکی ۱۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۸-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۹-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

==============================================================

اسکناسهای گران قیمت را می توانید به صورت تک بانکی و یا غیر بانکی به صورت زیر تهیه نمایید.

۱-سری اول اسکناس ۱۰ ریالی

10 ریال شماره قرمز اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۲-اسکناس ۲۰ ریالی سری سوم

20 ريال اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان -غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۳-اسکناس ۵۰ ریالی سری سوم

50 ريال (توضیح اسکناس تک) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۲۰ با تخفیف ۳۰۰-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۴-اسکناس ۱۰۰ ریالی سری سوم

100 ريال کمرنگ اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۸۵۰ با تخفیف ۶۵۰ هزار تومان-غیر بانکی ۲۵۰ هزار تومان

۵-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری سوم

200 ريال اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۳۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیر بانکی ۲۰۰ هزار تومان

۶-اسکناس ۲۰ ریالی سری ۴

20 ريال شماره قرمز 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱۵۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان-غیر بانکی ۸۰ هزار تومان

۷-اسکناس ۵۰ ریالی سری ۴

50 ريال ) 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱۷۰ با تخفیف ۱۵۰ و غیر بانکی ۱۰۰ هزار تومان

۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۴

100 ريال 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۳۰۰ با تخفیف ۲۵۰ هزار تومان-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۴

200 ريال  ( ثک توضیح دلرد) 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۲۰۰ هزار تومان

۱۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۷

200 ريال  ) 1337 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

۱۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۱

500 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۰۰ هزار تومان

۱۲-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۱

1000 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۳۰۰ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

۱۳-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی سری ۱۳

5000 ریال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۲۵۰ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۰۰ هزار تومان

۱۴-اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی سری ۱۳

10000 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

==============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/08/04 | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

کلکسیون اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام.

برای آشنایی با اسکناسهای این دوران می توانید از کتاب راهنمای اسکناسهای ایران استفاده نمایید.

قیمت این کتاب ۳۰ هزار تومان با خدمات ارسال ۴۰ هزار تومان می باشد.

برای نگهداری اسکناسها بایستی آلبوم نگهداری اسکناس تهیه نمایید.

کوچک 10 هزار تومان-بزرگ 20 هزار تومان=درجه 1 کلاسوری 50 هزار تومان

هر برگ آلبوم کلاسور 6 تایی 25000 ریال و کلاسور جلد چرمی ۳۰ هزار تومان می باشد.

===============================================================

به طور کلی اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1392 از کد ۲۰۲ تا ۳۴۹ کلا ۱۴۸ اسکناس مختلف منتشر شده است.

این اسکناسها به طور کلی شامل

1-اسکناسهای سورشارژ در سال اول انقلاب اسلامی از کد 202 تا 236

2-اسکناسهای بارگاهی شامل 200-500-1000-5000 و 10000 ریالی

3-اسکناسهای با امضا بنی صدر 100-5000-10000 ریالی

4-اسکناسهای تظاهراتی شامل نمازی نوربخش و ایروانی نوربخش

5-بقیه اسکناسها

منتشر شده است.

به علت گرانی فوق العاده تعدادی از اسکناسهای فوق برای خرید و جمع آوری می توانید به صورتهای زیر اقدام نمایید.

===============================================================

اسکناسهای سورشارژ جمهوری اسلامی

این اسکناسها کلا از کد 202 تا 236 کلا 35 اسکناس مختلف بوده که دارای قیمتهای بسیار گران می باشد.

از اسکناسهای فوق که قیمت جفت بانکی هر کدام زیر ۴۰۰ هزار تومان می باشد کلا ۱۴ جفت به قیمت ۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

این ۱۴ جفت به صورت تک بانکی به قیمت 750 هزار تومان به فروش می رسد.

در این سری فقط 2 اسکناس 50 و 100 ریالی ارزان قیمت موجود بوده که قیمت جفت بانکی 50 هزار تومان و تک بانکی آن ۲۵ هزار تومان می باشد.

===============================================================

اسکناسهای بارگاهی

اسکناسهای بارگاهی دوران جمهوری اولین سری اسکناسهای این دوران می باشد که شامل 200-500-1000-5000 و 10000 ریالی بوده که به صورت جفت بانکی ۷۵۰ هزار تومان و به صورت تک بانکی ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

===============================================================

اسکناسهای تظاهراتی

اسکناسهای تظاهراتی کلا در 3 سری منتشر شده است.

1-امضا بنی صدر

شامل 100-5000 و 10000 ریالی که قیمت جفت بانکی آن ۴۰۰ هزار تومان می باشد.به صورت تک بانکی ۷۵ هزار تومان

2-امضا نمازی نوربخش با فلیگران الله

شامل 100-5000 و 10000 ریالی بوده که جفت بانکی ان ۱۶۰ هزار تومان  و تک بانکی ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

3-امضا ایروانی نوربخش با فلیگران الله

شامل  5000 و 10000 ریالی به صورت جفت بانکی ۱۲۵ و تک بانکی ۵۰ هزار تومان

===============================================================

اسکناسهای اصلی دوران جمهوری

برای خرید مجموعه ای زیبا از اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 58 تا 92 بایستی بسته به بودجه خود به روشهای زیر عمل نمایید.

1-از مجموع ۱۴۸ اسکناس جمهوری اسکناسهایی که به صورت جفت بانکی زیر ۴۰۰ هزار تومان بوده کلا ۱۲۱ جفت به قیمت ۱۰ میلیون تومان با تخفیف ۸ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-اسکناسهای زیر هر جفت ۲۰۰ هزار تومان کلا ۱۰۳ جفت با تخفیف ۴ میلیون تومان

۳-اسکناسهای زیر هر جفت 100 هزار تومان کلا ۸۹ جفت قیمت با نخفیف ۲ میلیون تومان

۴-اسکناسهای زیر هر جفت 50 هزار تومان کلا  ۷۸ جفت قیمت با تخفیف ۱ میلیون تومان

۵-اسکناسهای زیر هر جفت 20 هزار تومان شامل۶۱ جفت قیمت با تخفیف 400 هزار تومان

===============================================================

آلبوم اسکناس بانک مرکزی

این آلبوم شامل اسکناسهای 100-200-500-1000-2000-5000-10000-20000-50000 و 100000 ریالی با شماره سریال یکسان بوده و به صورت تک بانکی و جفت بانکی به فروش می رسد.

قیمت تک بانکی ۱۰۰ هزار تومان و با مجموعه سکه جمهوری از نیم ریال تا ۵۰۰۰ ریالی قیمت ۱۲۵ هزار تومان به فروش می رسد.

آلبوم جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان می باشد.این آلبوم جفت با ۳ پک سکه ارژینال ۷ سکه سیمین و ۷ سکه زرین و سکه های امام رضا و حضرت معصومه ۲۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

===============================================================

اسکناسهای بسته ای نو جمهوری اسلامی

100 ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان=باکس 1000 تایی ۴۵۰ هزار تومان

200 ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس 1000 تایی ۴۵۰ هزار تومان

500 ریالی هر بسته 80 هزار تومان و باکس 1000 تایی ۶۰۰ هزار تومان

1000 ریالی هر بسته 40 هزار تومان و باکس 1000 تایی ۴۰۰ هزار تومان=اسکناس 1000 ریالی قدیمی طرح فیضیه ۵۰۰ هزار تومان

2000 ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان و باکس 1000 تایی ۴۵۰ هزار تومان-2000 ریالی قدیمی تظاهراتی با امضا نمازی نوربخش ۱۵۰ هزار تومان و محمدخان ۲۰۰ هزار تومان

5000 ریالی قدیمی گل و بلبل 100 هزار تومان و ماهواره امید 80 هزار تومان و صنایع دستی 70 هزار تومان

باکس ۵۰۰۰ ریالی گل و بلبل ۸۰۰ ماهواره ۷۵۰ صنایع دستی ۷۰۰ هزار تومان

۱۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۲۵۰ هزار تومان

۵۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۵۰ هزار تومان

۱۰۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/07/24 | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبرهای جدید ایران در سال ۱۳۹۳

تمبر جدید نوروز 1393

دوستان عزیز سلام.

در سال ۱۳۹۳ تاکنون تعداد ۱۰ سری تمبر یادگاری به ارزش ۱۷.۵هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۷۰ هزار تومان و ۱۴ عدد تمبر پستی الفبا به ارزش ۲۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۸۰ هزار تومان و ۲ عدد تمبر اختصاصی به ارزش ۲.۵هزار تومان بلوک ۴ تایی ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

ارزش سری یادگاری -پستی با اختصاصی هر سری ۴۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۶۰ هزار تومان

آلبوم مصور تمبر های یادگاری ایران سال ۱۳۹۳ شش ماهه اول به صورت نکسری و بلوک ۴ تایی منتشر گردید.

پاکت مهرروز تمبرهای یادگاری ایران در سال ۱۳۹۳ قیمت ۲۵ هزار تومان

===============================================================

تمبرهای یادگاری جدید ایران در سال ۱۳۹۳

1-تمبر جدید نوروز سال ۱۳۹۲

تمبر جدید نوروز 1393

قیمت هر سری ۲.۵ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۱۰ هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

2-تمبر یادبود روز صنایع دستی ۱۳۹۳

تمبر یادبود روز صنایع دستی 1393

قیمت هر سری۴ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۲۰ هزار تومان-پاکت مهرروز ۵ هزار تومان

3-تمبر یادبود روز جهانی ارتباطات 1393

تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

قیمت هر سری 7500 ریال-بلوک 4 تایی 3 هزار تومان-پاکت مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

4-تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

قیمت هر سری ۲.۵ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۱۰ هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

5-تمبر یادگاری نوروز ۱۳۹۳

تمبر یادگاری نوروز 93 (مینی شیت) اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۱۵۰۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۶ هزار تومان-مهرروز ۲۵۰۰۰ ریال

۶-تمبر یادگاری روز جهانی پست ۱۳۹۳

روز جهانی پست اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۷۵۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۳ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

۷-تمبر یادگاری نمایشگاه بین المللی کتاب ۱۳۹۳

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۷۵۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۳ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

۸-تمبر یادگاری بزرگداشت روز شهید ۱۳۹۳

22 اسفند ( بزرگداشت روز شهید ) اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۱۵۰۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۶ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

۹-تمبر یادگاری سی و چهارمین سالگرد انقلاب

تمبر یادگاری سی وچهارمین سالگرد انقلاب اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۷۵۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۳ هزار تومان-مهرروز ۱۵۰۰۰ ریال

۱۰-تمبر یادگاری ۱۵ خرداد

تمبر یادگاری 15 خرداد اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری ۱۵۰۰۰ ریال بلوک ۴۷ تایی ۶ هزار تومان-مهرروز ۲۰۰۰۰ ریال

===============================================================

تمبرهای پستی جدید ایران در سال ۱۳۹۳

 تمبر سری پستی حروف الفبا 20000 ریال ( ژ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

در سال ۱۳۹۳ تمبرهای پستی حروف الفبا منتشر گردیده است.تاکنون ۱۴ سری از این تمبرها منتشر شده است.قیمت تکسری ۲۰ هزار تومان بلوک ۸۰ هزار تومان

قیمت ۱۴عدد ۱۲.۵ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۵۰ هزار تومان

۱-حرف چ کوچک و بزرگ قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت ۷.۵ هزار تومان

 تمبر سری پستی حروف الفبا 30000 ریال ( چ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

۲-حرف پ کوچک و بزرگ قیمت ۱۰۰۰۰ ریال قیمت ۴ هزار تومان

تمبر سری پستی حروف الفبا 10000 ریال ( پ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

۳-حرف د قیمت ۹۰۰۰ ریال قیمت ۱.۵ هزار تومان

تمبر سری پستی حروف الفبا 9000 ریال ( د ) اسکناس و تمبر ایران

۴-حرف ی قیمت ۱۰۰۰ ریال قیمت ۲۵۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 1000 ریال ( ی ) اسکناس و تمبر ایران

۵-حرف ن قیمت ۲۰۰۰ ریال قیمت ۵۰۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 2000 ریال ( ن ) اسکناس و تمبر ایران

۶-حرف م قیمت ۴۰۰۰ ریال قیمت ۷۵۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 4000 ریال ( م ) اسکناس و تمبر ایران

۷-حرف ح قیمت ۵۰۰ ریال قیمت ۲۵۰۰ ریال

تمبر سری پستی حروف الفبا 500 ریال ( ح ) اسکناس و تمبر ایران

۸-حرف ژ قیمت ۲۰۰۰۰ ریال قیمت ۲.۵ هزار تومان

 تمبر سری پستی حروف الفبا 20000 ریال ( ژ ) ( بزرگ ) اسکناس و تمبر ایران

۹-حرف ک بزرگ ۷۰۰۰ ریالی قیمت ۱ هزار تومان

7000 ریال بزرگ (سری پستی الفبا)(ک) اسکناس و تمبر ایران

۱۰-حرف ص بزرگ ۵۰۰۰ ریالی قیمت ۷۵۰۰ ریال

5000 ریال بزرگ (سری پستی الفبا)(ص بزرگ) اسکناس و تمبر ایران

۱۱-حرف س کوچک و بزرگ ۳۰۰۰ ریالی قیمت ۱ هزار تومان

3000 ریال بزرگ (سری پستی الفبا)(س کوچک) اسکناس و تمبر ایران

۱۲-

 

۱۳-

===============================================================

تمبرهای اختصاصی جدید ایران در سال ۱۳۹۳

در سال ۱۳۹۳ تاکنون ۲ سری تمبر اختصاصی منتشر شده است قیمت ۲ سری ۵ هزارز تومان بلوک ۴ تایی ۲۰ هزار تومان

۱-تمبر اختصاصی روز ملی بهره وری سال 1393

تمبزاختصاصی روز ملی بهره وری اسکناس و تمبر ایران

دوستان عزیز سلام.

به مناسبت روز ملی بهره وری یک قطعه تمبر اختصاصی به ارزش اسمی 10000 ریال در برگه های 42 تایی توسط شرکت پست در سال 1393 منتشر گردید.

قیمت هر سری ۲.۵ بلوک 4 تایی۱۰ هزار تومان

۲-تمبر اختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ سال 1393

تمبزاختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ اسکناس و تمبر ایران

به مناسبت بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ یک قطعه تمبر اختصاصی به ارزش 10000 ریال در برگه های 42 تایی در سال 1393 منتشر گردید.

قیمت هر سری ۲.۵ هزار تومان-بلوک 4 تایی ۱۰ هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/07/24 | 11 | نویسنده : امیر گل محمدی

اسکناسهای جمهوری سری بارگاهی

10000 ريال - بیضی ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

دوستان عزیز سلام.

یکی از مهمترین اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران که به عنوان اولین سری اسکناسهای چاپ شده در دوران جمهوری اسلامی ایران مطرح می باشد سری اسکناسهای بارگاهی می باشد.

این اسکناسها که با تصویر بارگاه امام رضا با مبالغ ۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

بعدها از این سری اسکناس ۱۰۰ ریالی نیز منتشر گردیده است.

به طور کلی این اسکناسها شامل ۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریالی به صورت تک بانکی ۲۰۰ هزار تومان ارزش داشته که با تخفیف فقط به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

این اسکناسها به صورت جفت بانکی ۷۵۰ هزار تومان ارزش دارد.

با تخفیف فقط ۶۵۰ هزار تومان

===============================================================

لیست اسکناسهای بارگاهی

۱-اسکناس ۲۰۰ ریالی

200 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۲۰ هزار تومان و جفت بانکی ۶۵ هزار تومان

۲-اسکناس ۵۰۰ ریالی

500 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۲۵ هزار تومان و جفت بانکی ۹۰ هزار تومان

۳-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی

1000 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۳۵ هزار تومان و جفت بانکی ۱۱۰ هزار تومان

۴-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی

5000 ریال ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۵۰ هزار تومان و جفت بانکی ۱۷۰ هزار تومان

۵-اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی

10000 ريال - بیضی ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران 

قیمت تک بانکی ۷۰ هزار تومان و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

===============================================================

اسکناس ۱۰۰ ریالی بارگاهی

این اسکناس دو بار و در دو امضای مختلف بنی صدر و نمازی چاپ شده است.

۱-اسکناس ۱۰۰ ریالی بنی صدر

100 ریال (ف. بیضی ) ابولحسن بنی صدر- نوبری اسکناس و تمبر ایران 

 قیمت تک بانکی ۷.۵ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

۲-اسکناس ۱۰۰ ریالی نمازی نوربخش

  قیمت تک بانکی ۲.۵ جفت بانکی ۱۰ هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.