تاريخ : 93/05/22 | 14 | نویسنده : امیر گل محمدی

اسکناسهای ایران دوران محمدرضا پهلوی

در سال ۱۳۹۳

5 ریال اسکناس و تمبر ایران

دوستان عزیز سلام.

به طور کلی اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شامل ۱۱۲ اسکناس مختلف منتشر شده است.

قیمت تک بانکی کل اسکناسهای پهلوی بالای ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت جفت بانکی بالای ۴۰۰ میلیون می باشد.

برای خرید این اسکناسها می توانید به روشهای زیر اقدام نمایید.

کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال ۱۳۹۳ ۲۵ هزار تومان می بباشد.

آلبوم نگهداری اسکناس کوچک ۱۰ هزار تومان-متوسط ۲۰ هزار تومان و کلاسوری درجه ۱ با ۱۰ برگ ۶۰ هزار تومان می باشد قیمت هر برگ ۶ تایی کلاسوری ۳ هزار تومان می باشد.

=======================================================

در این مقاله فقط به معرفی اسکناسهای این دوره که به صورت جفت بانکی هر کدام زیر ۳۰۰ هزار تومان باشند به علاقه مندان اقدام می نماییم.

این اسکناسها شامل ۶۰ جفت بانکی قیمت ۱۰ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش می رسد.با آلبوم نفیس درجه ۱ رایگان

به صورت تک بانکی قیمت ۳ میلیون تومان با تخفیف فقط به قیمت ۲ میلیون تومان به فروش می رسد.با آلبوم نگهداری نفیس درجه ۱ رایگان

=================================================

لیست اسکناسهای ارزان قیمت دوران محمدرضا پهلوی

بانک ملی-سری اول-امضا ابتهاج-بامداد ۱۳۲۳

5 ریال اسکناس و تمبر ایران

کد ۹۰-اسکناس ۵ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری سوم-امضا ابتهاج-بامداد ۱۳۲۷

10 ريال آبی اسکناس و تمبر ایران

کد ۹۸-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۴-امضا زند-رضوی ۱۳۳۰

10 ريال شماره قرمز 1330 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۰۵-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ هزار تومان-جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۵-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۲

10 ريال شماره قرمز 1332 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۰-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

10 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۴-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

20 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۵-اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

50ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۶-اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۶-امضا ناصر-امامی ۱۳۳۳

100 ريال 1333 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۷۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۷-امضا کاشانی-ویشکانی ۱۳۳۷

10 ريال 1337 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۸-اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک ملی-سری ۷-امضا کاشانی-ویشکانی ۱۳۳۷

20 ريال 1337 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۱۹-اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱-امضا شجاعی-کاشانی ۱۳۴۰

10 ريال شماره قرمز 1340 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۱-اسکناس ۱۰ ریالی ۱۳۴۰ تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱-امضا شجاعی-کاشانی ۱۳۴۰

20 ريال شماره قرمز 1340 اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۲-اسکناس ۲۰ ریالی ۱۳۴۰ تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۲-امضا بهنیا-پورهمایون ۱۳۴۱

50 ريال تاریخ 1341 ریز (بهنیا همایون) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۲-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۱ ریز تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۲-امضا بهنیا-پورهمایون ۱۳۴۱

50 ريال تاریخ 1341 درشت (بهنیا همایون) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۳-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۱ درشت تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۳-امضا بهنیا-سمیعی ۱۳۴۲

100 ريال (1342)  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۱۳۴۲ تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۳-امضا بهنیا-سمیعی ۱۳۴۳

50 ريال (1343)  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۸-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۳ تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۴-امضا بهنیا-سمیعی

20 ريال بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۲۹-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۴-امضا بهنیا-سمیعی

50 ريال  بهنیا سمیعی اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۰-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

20 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۴-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

50 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۵-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۵-امضا هویدا-سمیعی

100 ريال (هویدا سمیعی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۶-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

20 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۷-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

50 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۸-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

100 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۹-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۸۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۶-امضا آموزگار-سمیعی

200 ريال آموزگار سمیعی بالا قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۳۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۷-امضا آموزگار-فرمانفرما

50 ريال فرمان قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۴-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۳۰ و جفت بانکی ۱۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۷-امضا آموزگار-فرمانفرما

100 ريال فرمان قرمز اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۴۵-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۸-امضا آموزگار-فرمانفرما-حاشیه سفید

100 ريال آموزگار فرمانفرما (بالا سفید) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۳۷-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۹-امضا آموزگار-سمیعی-حاشیه سفید

100 ريال آموزگار سمیعی بالا سفید اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۲-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۰-امضا آموزگار-سمیعی ۱۳۵۰

50 ريال آموزگار سمیعی (1350) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۷-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۰-امضا آموزگار-سمیعی ۱۳۵۰

100 ريال آموزگار سمیعی (1350) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

50 ريال تاریخ 1350( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۵۹-اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۵۰ تک بانکی ۲۵ و جفت بانکی ۸۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

50 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۰-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

100 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۱-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۱-امضا آموزگار-جهانشاهی

200 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۲-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا آموزگار-یگانه

50 ريال آموزگار - یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

50 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۸-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

100 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۶۹-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

200 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۶۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۲-امضا انصاری-یگانه

500 ريال انصاری یگانه اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۸۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۵-اسکناس ۲۰ ریالی بی ست تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۱۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۶-اسکناس ۲۰ ریالی بیست تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۱۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

50 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۲۵ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

کد ۱۷۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

200 ريال - میدان شهیاد (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۷۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی میدان شهیاد تک بانکی ۳۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

200 ريال -شهیاد آریامهر (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی شهیاد آریامهر تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۷۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

500 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۴۰ و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

1000 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۲-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۱۷۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۳-امضا انصاری-مهران

100 ريال دو تصویر اسکناس و تمبر ایران

کد ۱۸۵-اسکناس ۱۰۰ ریالی ۲ تصویر تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۶-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۷-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۵ و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۸۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۰ و جفت بانکی ۱۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۴-امضا یگانه-مهران

کد ۱۹۱-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۴-اسکناس ۲۰ ریالی تک بانکی ۵ و جفت بانکی ۲۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۵-اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۳۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۶-اسکناس ۱۰۰ ریالی تک بانکی ۱۰ و جفت بانکی ۴۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۷-اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۲۵ و جفت بانکی ۱۰۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۸-اسکناس ۵۰۰ ریالی تک بانکی ۵۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

بانک مرکزی-سری ۱۵-امضا یگانه-خوش کیش

کد ۱۹۹-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی تک بانکی ۶۰ و جفت بانکی ۲۵۰ هزار تومان

==============================================================

اسکناسهای گران قیمت را می توانید به صورت تک بانکی و یا غیر بانکی به صورت زیر تهیه نمایید.

۱-سری اول اسکناس ۱۰ ریالی

10 ریال شماره قرمز اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۲-اسکناس ۲۰ ریالی سری سوم

20 ريال اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان -غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۳-اسکناس ۵۰ ریالی سری سوم

50 ريال (توضیح اسکناس تک) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۲۰ با تخفیف ۳۰۰-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۴-اسکناس ۱۰۰ ریالی سری سوم

100 ريال کمرنگ اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۸۵۰ با تخفیف ۶۵۰ هزار تومان-غیر بانکی ۲۵۰ هزار تومان

۵-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری سوم

200 ريال اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۳۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیر بانکی ۲۰۰ هزار تومان

۶-اسکناس ۲۰ ریالی سری ۴

20 ريال شماره قرمز 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱۵۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان-غیر بانکی ۸۰ هزار تومان

۷-اسکناس ۵۰ ریالی سری ۴

50 ريال ) 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱۷۰ با تخفیف ۱۵۰ و غیر بانکی ۱۰۰ هزار تومان

۸-اسکناس ۱۰۰ ریالی سری ۴

100 ريال 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۳۰۰ با تخفیف ۲۵۰ هزار تومان-غیر بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۹-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۴

200 ريال  ( ثک توضیح دلرد) 1330 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۲۰۰ هزار تومان

۱۰-اسکناس ۲۰۰ ریالی سری ۷

200 ريال  ) 1337 اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

۱۱-اسکناس ۵۰۰ ریالی سری ۱۱

500 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۰۰ هزار تومان

۱۲-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی سری ۱۱

1000 ريال ( آموزگار-جهانشاهی) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۳۰۰ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

۱۳-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی سری ۱۳

5000 ریال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۲۵۰ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۰۰ هزار تومان

۱۴-اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی سری ۱۳

10000 ريال (انصاری مهران) اسکناس و تمبر ایران

تک بانکی ۴۰۰ با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان-غیربانکی ۱۵۰ هزار تومان

==============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/05/22 | 10 | نویسنده : امیر گل محمدی

گالری تمبر-سکه و اسکناس ایران

مرداد ماه 1393

تمبر جدید نوروز 1393

دوستان عزیز سلام.

در این سایت آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه تمبر-سکه و اسکناس ایرانی و خارجی برای شما عزیزان گردآوری گردیده است.

آدرس : تهران-چهارراه لشکر-منطقه 13 پستی

===========================================================

سرمقاله :

دوستان عزیز سلام.

در سال 1393 تاکنون 4 قطعه تمبر یادگاری و 2 قطعه تمبر اختصاصی و 10 قطعه تمبر پستی حروف الفبا چاپ و منتشر شده است.

===========================================================

اخبار جدید تمبر سکه و اسکناس

در این قسمت جدیدترین کالاهای روز برای دستیابی سریع شما عزیزان گردآوری شده است برای اطلاعات بیشتر برروی تیتر یا عنوان دلخواه کلیک نمایید.

۹-تمبر طلا استاد شهریار

رونمایی از اولین تمبر طلای ایرانی +عکس

8-تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

7-تمبر یادگاری روز جهانی صنایع دستی 1393

تمبر یادبود روز صنایع دستی 1393

6-تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع سال 1393

تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

5-تمبر یادگاری نوروز 1392

تمبر جدید نوروز 1393

4-تمبر اختصاصی روز ملی بهره وری سال 1393

تمبزاختصاصی روز ملی بهره وری اسکناس و تمبر ایران

3-تمبر اختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ سال 1393

تمبزاختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ اسکناس و تمبر ایران

2-تمبر پستی حروف الفبا سال 1393

1-کتاب راهنمای تمبرهای ایران ۱۳۹۳

کتاب راهنمای تمبرهای ایران 1393

===========================================================

تمبرهای جدید ایران سال 1393

دوستان عزیز سلام.

در سال 1393 تاکنون 4 سری تمبر یادگاری و 2 سری تمبر اختصاصی و 10 قطعه تمبر پستی الفبا منتشر شده است.

قیمت تمبرهای یادگاری 4 سری 10 هزار تومان و بلوک 4 تایی 40 هزار تومان

قیمت تمبرهای اختصاصی 2 سری 2.5 هزار تومان و بلوک 4 تایی 10 هزار تومان

قیمت تمبر های ستی الفبا 10 قطعه 12.5 هزار تومان و بلوک 4 تایی 50 هزار تومان می باشد.

سری کامل یادگاری-پستی و اختصاصی 25 هزار تومان و بلوک 4 تایی 100 هزار تومان می باشد.

تمبرهای یادگاری ایران در سال 1393

1-تمبر جدید نوروز در سال 1393

تمبر جدید نوروز 1393

قیمت هر سری 2 هزار تومان-بلوک 4 تایی 8 هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

2-تمبر یادبود روز صنایع دستی

تمبر یادبود روز صنایع دستی 1393

قیمت هر سری 3 هزار تومان-بلوک 4 تایی 12 هزار تومان-پاکت مهرروز 4 هزار تومان

3-تمبر یادبود روز جهانی ارتباطات 1393

تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

قیمت هر سری 7500 ریال-بلوک 4 تایی 3 هزار تومان-پاکت مهرروز 15000 ریال

4-تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

قیمت هر سری 2 هزار تومان-بلوک 4 تایی 8 هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

5-

============================================================

اخبار تمبر خارجی

=============================================================

اجناس جدید

=============================================================

آنچه شما می خواهید

کتاب تمبر-سکه و اسکناس

1-کتاب راهنمای تمبرهای ایران سال 1393-قیمت 35 هزار تومان-با ارسال 45 هزار تومان

2-کتاب راهنمای جمع آوری تمبر با سی دی شرکت پست قیمت 10 هزار تومان

3-کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال 1393 قیمت 25 هزار تومان با ارسال 35 هزار تومان

4-کتاب راهنمای سکه های ایران شامل ضربی چکشی قاجار به قبل 15 هزار تومان-جمهوری 25 هزار تومان-پهلوی 45 هزار تومان-قاجار 45 هزار تومان

5-مجله تمبر هر شماره 5 هزار تومان

آلبوم نگهداری تمبر-سکه و اسکناس

1-آلبوم تمبر کوچک 7.5 هزار تومان-متوسط 15 هزار تومان-بزرگ 30 هزار تومان

آلمانی 16 برگ 120 هزار تومان و 32 برگ 250 هزار تومان

2-آلبوم اسکناس کوچک 10 هزار تومان-متوسط 20 هزار تومان و درجه 1 کلاسوری با 10 برگ 50 هزار تومان

3-آلبوم سکه کوچک 10 هزار تومان-متوسط 20 هزار تومان و درجه 1 کلاسوری 50 هزار تومان

پنس و ذره بین

پنس آمانی 35 هزار تومان و ذره بین 15 هزار تومان

آلبوم مصور نگهداری تمبرهای ایران

1-قاجار و رضا شاه 75 هزار تومان

2-پهلوی 1318 تا 1357 تکی 4 جلد 200 هزار تومان-از سال 44 تا 57 شامل 2 جلد 100 هزار تومان

بلوک 4 تایی کامل 250 هزار تومان و 44 تا 57 قیمت 200 هزار تومان

3-جمهوری 1358 تا 1392 تکی 3 جلد 210 هزار تومان و بلوک 4 تایی کامل 400 هزار تومان

تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

به طور کلی تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1392 شامل بالای 750 سری تمبر یادگاری به ارزش 350 هزار تومان و 14 سری تمبر پستی به ارزش 250 هزار تومان می باشد.

1-تمبرهای یادگاری تکسری 350 هزار تومان با تخفیف 300 هزار تومان با آلبوم مصور 3 جلدی 500 هزار تومان و با تمبرهای پستی و اختصاصی 750 هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک 4 تایی تمبرهای یادگاری 1.4 میلیون تومان با تخفیف 1.2 میلیون تومان و با آلبوم مصور 1.6 میلیون تومان و با تمبرهای بلوک 4 تایی پستی و اختصاصی 2.7 میلیون تومان به فروش می رسد.

=====================================================

تمبرهای جمهوری به صورت سالیانه با تخفیف

سال 1358-قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 4 تایی 60 هزار تومان

سال 59 تا 68 قیمت 50 هزار تومان-تکسری 35 بلوک 4 تایی 100 هزار تومان

سال 69 قیمت 50 هزار تومان-تکسری 40 بلوک 200 هزار تومان

سال 70 قیمت 20 هزار تومان تکسری 10 بلوک 50 هزار تومان

سال 71 قیمت 20 هزار تومان تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 72 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 73 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 74 قیمت 10 هزار تومان -تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 75 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 76 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 77 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 78 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 79 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 80 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 81 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 82 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 83 قیمت 20 هزار تومان -تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 84 و 85 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 86 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 87 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

سال 88 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

سال 89 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 90 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 91 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

سال 92 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

سال 93 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان-شامل 4 سری یادگاری و 2 سری اختصاصی

=====================================================

تمبرهای پستی دورانه جمهوری با تخفیف

1-پستی سورشارژ سال 1358 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

2-پستی 1 و 2 و 3 سال 1358-1360-1363 قیمت تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

3-پستی مسجد1 سال 1368 قیمت تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

4-پستی مسجد 2 سال 1369 قیمت تکسری 150 بلوک 600 هزار تومان

5-پستی گل سال 1374 قیمت تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

6-پستی پیشرفتها سال 1376 قیمت تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

7-پستی تغییر قیمت سال 1378 قیمت تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

8-پستی پرنده سال 1381 قیمت تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

9-پستی پروانه سال 1382 قیمت تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

10-پستی خلیج فارس 1386 قیمت تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

11-پستی ماهی بزرگ سال 1389 تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان و کوچک سال 1390 تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

12-پستی پل سال 1391 بزرگ و کوچک قیمت تکسری 30 بلوک 4 تایی 120 هزار تومان

13-پستی الفبا سال 1392 تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان-شامل 10 قطعه

===========================================================

تمبرهای اختصاصی ایران از سال 1382 تا 1393

1-تمبرهای رسمی اختصاصی ایران از سال 1382 تا 1393 شامل 31 سری قیمت تکسری 25 بلوک 4 تایی 100 هزار تومان

سال 1382 بانک ملی تکسری 750 بلوک 3 هزار تومان

سال 1387 فولاد مبارکه تکسری 750 بلوک 3 هزار تومان

سال 1388 سایپا دیزل و تعاون تکسری 1 بلوک 4 هزار تومان

سال 1389 سری کامل هر سری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

سال 1390 سری کامل هر سری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 1391 سری کامل شامل 3 سری زباله-پارسیان و ایرانیان نت قیمت 2.5 بلوک 10 هزار تومان

سال 1392 سری کامل شامل 2 سری بانک کشاورزی و شهدا قیمت تکسری 1.5 بلوک 5 هزار تومان

سال 1393-در سال 1393 تاکنون 2 قطعه تمبر اختصاصی منتشر شده است قیمت تکسری 2.5 بلوک 4 تایی 10 هزار تومان

تمبرهای اختصاصی با کناره پروانه و خلیج فارس هر سری 50 بلوک 4 تایی 200 هزار تومان

تمبرهای اختصاصی متفرقه 50 قطعه 100 هزار تومان بلوک 4 تایی 500 هزار تومان

تمبر اختصاصی عزت الله انتظامی هر سری 2.5 بلوک 4 تایی 10 هزار تومان

تمبر اختصاصی مالیه جمهوری با انجمن تمبر شیراز هر کدام 4 قطعه تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

===========================================================

تمبرهای موضوعی دوران جمهوری

تمبرهای دوران جمهوری به صورت موضوعی شامل نوروز-ورزشی-صنایع دستی-مشاهیر ادبی و سیاسی-امام خمینی-مشترک-حیوانات و پرندگان و ... موجود می باشد.

=====================================================

تمبرهای دوران محمدرضا

به طور کلی تمبرهای دوران محمدرضا از سال 1318 تا 1357 شامل 431 سری تمبر یادگاری به ارزش 6.5 میلیون تومان و 30 سری تمبر پستی به ارزش 25 میلیون تومان می باشد.

تمبرهای یادگاری تکسری 6.5 میلیون تومان با تخفیف فقط 5 میلیون تومان به فروش می رسد با آلبوم مصور نگهداری رایگان

بلوک 4 تایی این تمبرها بالای 40 میلیون تومان ارزش دارد.

تمبرهای پستی از سری 1 تا 10 قیمت 20 میلیون تومان ارزش دارد.مهرخورده 1 میلیون تومان

به علت گرانی تمبرهای این دوران را به 3 قسمت تقسیم بندی می نمایند.

1-قسمت گران قیمت : از سال 1318 تا 1335

قیمت 4.5 میلیون تومان با تخفیف 3.5 میلیون تومان

2-قسمت متوسط قیمت : از سال 1336 تا 1343

قیمت 1.25 میلیون تومان با تخفیف 1 میلیون تومان با آلبوم مصور رایگان

3-قسمت ارزان قیمت : از سال 44 تا 57

قیمت تمبرهای یادگاری 700 با تخفیف 500 با آلبوم مصور 600 هزار تومان

بلوک 4 تایی 3.5 میلیون تومان با تخفیف 2.5 میلیون تومان با آلبوم مصور رایگان

تمبرهای دوران قاجار

1-تمبر 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه هر سری 10 و بلوک 50 هزار تومان

تمبرهای خارجی

1-تمبرهای خارجی مشترک با ایران هر سری 500 هزار تومان و بلوک 4 تایی 2 میلیون تومان

2-تمبرهای خارجی مرتبط با ایران هر سری 500 هزار تومان و بلوک 4 تایی 2 میلیون تومان

3-تمبرهای خارجی جشن های 2500 ساله هر سری 1 میلیون تومان

4-تمبرهای خارجی دیدارها پهلوی هر سری 250 هزار تومان

5-تمبرهای خارجی حیوانات 250 هزار تومان-ورزشی 250 هزار تومان-مشاهیر 250 هزار تومان-دایانا 250 هزار تومان-هنرپیشه ها 250 هزار تومان و کارتونی 250 هزار تومان-پرنس ولیام 250 هزار تومان-ملکه انگلستان 250 هزار تومان

هواپیما-کشتی و ... 250 هزار تومان-پرنده 250 هزار تومان-ماهی 250 هزار تومان-پروانه 250 هزار تومان-گیاه 250 هزار تومان-خواننده خارجی 250 هزار تومان

کلکسیون سکه یادبود طلا و نقره

1-سکه 5000 دیناری تصویری ناصرالدین شاه 150 هزار تومان-مظفرالدین شاه 200 هزار تومان-محمد علیشاه 300 هزار تومان-احمد شاه 120 هزار تومان و رضا شاه 100 هزار تومان

2-سکه 2000 دیناری تصویری احمد شاه 50 هزار تومان و رضا شاه 50 هزار تومان

3-سکه 5000 دیناری از ناصرالدین شاه تا رضا شاه 5 قطعه خطی 250 هزار تومان

4-سکه رضا شاه ربعی 10 هزار تومان-نیم ریالی 20 هزار تومان و 1 ریالی 35 هزار تومان -2 ریالی 50 هزار تومان -5 ریالی 100 هزار تومان

5-سکه نقره جشن 2500 ساله منشور کوروش 100 هزار تومان

6-سکه نقره تاجگذاری شاه و فرح 150 هزار تومان

10-سکه نقره 10 پهلوی 55 گرمی 250 هزار تومان

11-سکه نقره دانشگاه تهران 75 گرمی 350 هزار تومان

12-سکه نقره فائو با تصویر فرح 55 گرمی 250 هزار تومان

13-سکه نقره بزرگ ناصرالدین شاه 55 گرمی 250 هزار تومان

14-پکیج طلا و نقره جشنهای 2500 ساله 4 طلا و 5 نقره 15 میلیون تومان

15-سکه طلا انقلاب سفید و تاجگذاری 6 میلیون تومان

16-مجموعه سکه طلا پهلوی شامل ربع-نیم-1 و 2.5 و 5 پهلوی 12.5 میلیون تومان

17-مجموعه سکه بهار آزادی ربع-نیم و 1 و 2.5 و 5 بهار آزادی 12.5 میلیون تومان

18-مجموعه سکه طلا حضرت علی شامل ربع-نیم-1 و 2.5 و 5 قیمت 12.5 میلیون تومان

کلکسیون اسکناس

اسکناسهای پهلوی از سال 1320 تا 1357 شامل 112 عدد می باشد.

1-کلکسیون اسکناسهای پهلوی شامل 60 قطعه بانکی 3 میلیون تومان با تخفیف 2 میلیون تومان و به صورت جفت بانکی 10 میلیون تومان با تخفیف 8 میلیون تومان

اسکناسهای جمهوری از سال 1358 تا 1392 شامل 150 قطعه می باشد.

2-کلکسیون اسکناسهای جمهوری شامل 120 جفت بانکی 10 میلیون تومان با تخفیف 8 میلیون تومان

3-آلبوم اسکناس بانک مرکزی از 100 ریالی تا 10 هزار تومانی هر جلد 100 هزار تومان و جفتی 200 هزار تومان

4-اسکناس نو بسته ای

100 ریالی 50 هزار تومان و 200 ریالی 50 هزار تومان و 500 ریالی 70 هزار تومان و 1000 ریالی 50 هزار تومان و 2000 ریالی 50 هزار تومان و 5000 ریالی 75 هزار تومان

اسکناس 1000 ریالی قدیمی فیضیه هر بسته 500 هزار تومان و 2000 ریالی قدیمی تظاهراتی هر بسته 200 هزار تومان و 5000 ریالی قدیمی گل و بلبل هر بسته 100 هزار تومان-ماهواره امید 75 هزار تومان

5-اسکناس خارجی

شامل 20 قطعه کشورهای مختلف 50 هزار تومان-جفت بانکی 100 هزار تومان

کلکسیون سکه

1-آلبوم سکه های جمهوری از سال 1358 تا 1392 شامل 44 قطعه بانکی 200 هزار تومان

این مجموعه شامل کلیه سکه ها در تمامی سالهای ضرب شده 160 قطعه 2.5 میلیون تومان

2-آلبوم سکه های پهلوی 1320 تا 1357 شامل 33 قطعه (4 سکه 1-2-5 و 10 ریالی نقره می باشد) قیمت 500 هزار تومان

3-مجموعه سکه های سیمین-زرین-و (حضرت معصومه و امام رضا) 3 پکیج 50 هزار تومان

4-سکه های خارجی 15 کشور فقط 100 هزار تومان

شامل انگلستان-آمریکا-آلمان-ایتالیا-فرانسه-کانادا-یورو-مالری-تایلند-ترکیه-عراق-کره-چین-ژاپن و ...

کارت تلفن

20 قطعه کارت تلفن مختلف قیمت 50 هزار تومان

کبریت

1-کبریت مینیاتور هر بسته 10 هزار تومان

2-کبریت آثار تاریخی هر بسته 10 هزار تومان

3-کبریت حیوانات هر بسته 10 هزار تومان

4-کبریت گربه هر بسته 10 هزار تومان

5-کبریت پلوی 4 بسته و 20 قطعه 20 هزار تومان

6-کبریت بیسوادی 2 بسته 10 قطعه 10 هزار تومان

7-کبریت تولد 5 قطعه 5 هزار تومان

8-کبریت پرنده 5 قطعه 5 هزار تومان

===========================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : 93/05/19 | 11 | نویسنده : امیر گل محمدی

فروشگاه تمبر-سکه و اسکناس ایران

تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۳

 

دوستان عزیز سلام.

موسسه تمبر ایران نفیس ترین مجموعه های تمبر-سکه و اسکناس را برای شما علاقه مندان به شرح زیر ارائه می نماید.

آدرس : تهران-میدان انقلاب -خیابان کارگر جنوبی-چهارراه لشکر-اداره پست منطقه ۱۳ تهران-غرفه گالری تمبر ایران

ساعت کار : ۱۰ صبح تا ۶ عصر

==============================================================

کتاب راهنمای تمبر-سکه و اسکناس

۱-کتاب راهنمای تمبرهای ایران سال ۱۳۹۳

 

قیمت ۳۵ هزار تومان با ارسال ۴۵ هزار تومان

۲-کتاب و سی دی جمع آوری تمبر شرکت پست ایران

 

قیمت ۱۰ هزار تومان

۳-مجله تمبر

 

قیمت ۵ هزار تومان-شماره های قدیمی نیز موجود می باشد.

۴-کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال ۱۳۹۳

 

قیمت ۲۵ هزار تومان با ارسال ۳۵ هزار تومان

۵-کتاب راهنمای سکه های ایران دوران جمهوری

 

قیمت ۲۵ هزار تومان با ارسال ۳۰ هزار تومان

۶-کتاب سکه های ایران دوران پهلوی

 

قیمت ۴۵ هزار تومان با ارسال ۵۰ هزار تومان

۷-کتاب سکه های ایران دوران قاجار

 

قیمت ۴۵ هزار تومان با ارسال ۵۰ هزار تومان

==============================================================

 آلبوم نگهداری تمبر-سکه و اسکناس ایران

۱-آلبوم تمبر بزرگ ۱۰ برگ ایرانی ۳۰ هزار تومان و کوچک ۱۵ هزار تومان

 

۲-آلبوم تمبر آلمانی ۱۶ برگ ۱۲۰ هزار تومان و ۳۲ برگ ۲۵۰ هزار تومان

 

۳-آلبوم اسکناس کوچک ۱۰ هزار تومان و متوسط ۲۰ هزار تومان

 

۴-آلبوم اسکناس درجه ۱ کلاسوری ۱۰ برگ ۶۰ هزار تومان و هر برگ اضافی ۳ هزار تومان ۶ عددی

 

۵-آلبوم سکه کوچک ۱۰ هزار تومان و متوسط ۲۰ هزار تومان

 

۶-آلبوم سکه درجه ۱ کلاسوری ۵۰ هزار تومان و هر برگ اضافی ۳ هزار تومان ۱۲ عددی

 

۷-کاور سکه در اندازه های مختلف ۱-۲-۵-۱۰ و ۲۰ ریالی هر عدد ۳۰۰۰ ریال بسته ۵۰ عددی

 

===============================================================

آلبوم مصور نگهداری تمبرهای ایران

بهترین آلبوم برای نگهداری تمبرهای ایران آلبوم مصور بوده که از زمان قاجار تاکنون در ایران منتشر شده است.

۱-آلبوم مصور تمبر دوران قاجار و رضا شاه شامل ۶۵ برگ با ۱ کلاسور جلد چرمی  قیمت ۱۰۰ هزار تومان

 

۲-آلبوم مصور پهلوی تکسری ۱۸ تا ۵۷ شامل ۱۵۰ برگ با ۲ کلاسور قیمت ۱۵۰ هزار تومان به صورت کتاب شامل ۴ جلد ۲۰۰ هزار تومان

 

۳-آلبوم پهلوی ۱۸ تا ۵۷ بلوک ۴ تایی ۲۵۰ برگ با ۳گلاسور ۲۵۰ هزار تومان

 

۴-آلبوم مصور پهلوی ۴۴ تا ۵۷ تکسری ۱۰۰ برگ با ۱ کلاسور ۱۰۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۲۰۰ برگ با ۲ کلاسور ۲۰۰ هزار تومان

 

۵-آلبوم مصور جمهوری ۵۸ تا ۹۲ تکسری ۲۰۰ برگ با ۲ کلاسور ۲۰۰ هزار تومان به صورت کتاب در ۳ جلد ۲۰۰ هزار تومان

 

۶-آلبوم مصور بلوک ۴ تایی جمهوری ۵۸ تا ۹۲ شامل ۴۰۰ برگ با ۴ کلاسور ۴۰۰ هزار تومان-آلبوم مصور بلوک به صورت سالیانه از سال ۸۰ تا ۹۲ به صورت تفکیکی موجود می باشد هر جلد ۲۵ هزار تومان

 

۷-آلبوم مصور تمبرهای پستی پهلوی ۴۴ تا ۵۷ بلوک ۴ تایی در ۱ جلد ۵۰ هزار تومان

 

۸-آلبوم مصور بلوک ۴ تایی تمبرهای پستی جمهوری ۵۸ تا ۹۲ قیمت ۵۰ هزار تومان

 

۹-آلبوم مصور بلوک ۴ تایی تمبرهای اختصاصی دوران جمهوری ۸۲ تا ۹۲ قیمت ۵۰ هزار تومان

===============================================================

 تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

 به طور کلی تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۸ تا ۹۲ شامل تمبرهای یادگاری بالای ۷۵۰ سری قیمت ۳۵۰ هزار تومان و ۱۵ سری تمبر پستی به ارزش ۲۵۰ هزار تومان و ۲۹ سری تمبر اختصاصی از سال ۸۲ تا ۹۲ به قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

۱-تمبرهای یادگاری

تمبرهای یادگاری ایران دوران جمهوری از سال ۵۸ تا ۹۲ شامل بالای ۷۵۰ سری قیمت ۳۵۰هزار تومان با تخفیف فقط به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

با آلبوم مصور در ۳ جلد ۱۰ ساله دهه ۶۰ از سال ۵۸ تا ۶۹ و دهه ۷۰ از سال ۷۰ تا ۷۹ و دهه ۸۰ از سال ۸۰ تا ۹۲ شامل ۲۰۰ برگ مصور (قیمت ۲۰۰ هزار تومان) کلا ۵۵۰ هزار تومان بوده که با تخفیف فقط به قیمت ۴۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

الف : دهه ۶۰ از سال ۵۸ تا ۹۲ قیمت ۱۷۵ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

ب: دهه ۷۰ از سال ۷۰ تا ۷۹ قیمت ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

ج: دهه ۸۰ از سال ۸۰ تا ۹۲ قیمت ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری جمهوری قیمت ۱.۴ میلیون تومان با تخفیف فقط به قیمت ۱.۲ میلیون تومان به فروش می رسد با آلبوم مصور ۴۰۰ برگ با ۴ کلاسور(به ارزش ۴۰۰ هزار تومان) کلا ۱.۸ میلیون تومان با تخفیف فقط ۱.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

آلبوم تمبرهای بلوک ۴ تایی تمبرهای دوران جمهوری از سال ۸۰ تا ۹۲ به صورت سالیانه جلد شده به شرح زیر به فروش می رسد.

سال ۸۰ قیمت ۷۰ هزار تومان

سال ۸۱ قیمت ۸۰ هزار تومان

سال ۸۲ قیمت ۷۰ هزار تومان

سال ۸۳ قیمت ۷۰ هزار تومان

سال ۸۴ و ۸۵ قیمت ۴۰ هزار تومان

سال ۸۶ قیمت ۴۰ هزار تومان

سال ۸۷ قیمت ۶۰ هزار تومان

سال ۸۸ قیمت ۶۰ هزار تومان

سال ۸۹ قیمت ۸۰ هزار تومان

سال ۹۰ قیمت ۷۰ هزار تومان

سال ۹۱ قیمت ۶۰ هزار تومان

سال ۹۲ قیمت ۵۰ هزار تومان

==============================================================

لیست قیمت تمبرهای یادگاری به صورت سالیانه با تخفیف

۱-سال ۵۸ تکسری ۱۵ بلوک ۶۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۵ میلیون تومان-مهرروز ۲۰ هزار تومان

۲-سال ۵۹ تا ۶۸ تکسری ۳۰ بلوک ۱۰۰ ورق ۱۰۰ سری ۳ میلیون تومان-مهرروز ۸۰ هزار تومان

۳-سال ۶۹ تکسری ۴۰ بلوک ۲۰۰ ورق ۱۰۰ سری بدون فردوسی ۴۰۰ هزار تومان(فردوسی تکی ۴۰ بلوک ۱۸۰) -مهرروز ۵۰ هزار تومان

۴-سال ۷۰ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۲۰ هزار تومان

۵-سال ۷۱ تکسری ۱۵ بلوک ۶۰-ورق ۱۰۰ سری ۱.۲۵ میلیون تومان-مهرروز ۲۰ هزار تومان

۶-سال ۷۲ تکسری ۵ بلوک ۲۰ ورق ۱۰۰ سری ۵۰۰ هزار تومان-مهرروز ۱۰ هزار تومان

۷-سال ۷۳ تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰ ورق ۱۰۰ سری ۵۰۰ هزار تومان-مهرروز ۱۰ هزار تومان

۸-سال ۷۴ تکسری ۵ بلوک ۲۰ ورق ۱۰۰ سری ۵۰۰ هزار تومان-مهرروز ۱۰ هزار تومان

۹-سال ۷۵ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزارتومان

۱۰-سال ۷۶ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۱۱-سال ۷۷ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورف ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۱۲-سال ۷۸ تکسری ۱۵ بلوک ۶۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۵ میلیون تومان-مهرروز ۲۰ هزار تومان

۱۳-سال ۷۹ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۱۴-سال ۸۰ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۱۵-سال ۸۱ تکسری ۱۵ بلوک ۶۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۵ میلیون تومان-مهرروز ۲۰ هزار تومان

۱۶-سال ۸۲ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۱۷-سال ۸۳ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۱۸-سال ۸۴ و ۸۵ تکسری ۵ بلوک ۲۰-ورق ۱۰۰ سری ۴۰۰ هزار تومان-مهرروز ۱۰ هزار تومان

۱۹-سال ۸۶ تکسری ۵ بلوک ۲۰-ورق ۱۰۰ سری ۴۰۰ هزار تومان-مهرروز ۱۰ هزار تومان

۲۰-سال ۸۷ تکسری ۱۰ بلوک ۴۰ ورق ۱۰۰ سری ۸۰۰ هزار تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۲۱-سال ۸۸ تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰ ورق ۱۰۰ سری ۸۰۰ هزار تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۲۲-سال ۸۹ تکسری ۱۵ بلوک ۴ تایی ۶۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۲۵ میلیون تومان-مهرروز ۲۰ هزار تومان

۲۳-سال ۹۰ تکسری ۱۲.۵ بلوک ۴ تایی ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۲۴-سال ۹۱ تکسری۱۰ بلوک ۴۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان-مهرروز ۱۵ هزار تومان

۲۵-سال ۹۲ تکسری ۷.۵ بلوک ۴ تایی ۳۰ ورق ۱۰۰ سری ۷۵۰ مهرروز ۱۰ هزار تومان

پاکت مهرروز تمبرهای یادگاری جمهوری از سال ۵۸ تا ۹۲ قیمت ۴۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

========================================================

 ۲-تمبرهای پستی دوران جمهری اسلامی ایران

به طور کلی تمبر پستی دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۸ تا ۹۲ شامل ۱۵ سری قیمت ۲۵۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان می باشد.

تمبرهای پستی به شرح زیر می باشد.

۱-تمبر پستی سورشارژ تگسری ۱۰ بلوک ۴۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان

۲-تمبر پستی ۱و ۲ و ۳ تکسری ۵ بلوک ۲۰ ورق ۱۰۰ سری ۵۰۰ هزار تومان

۳-تمبر پستی مسجد ۱ تکسری ۷.۵ بلوک ۳۰ ورق ۱۰۰ سری ۷۵۰ هزار تومان

۴-تمبر پستی مسجد ۲ تکسری ۱۰۰ بلوک ۴ تایی ۵۰۰ ورق ۱۰۰ سری ۱۰ میلیون تومان

۵-تمبر پستی گل نکسری ۷.۵ بلوک ۳۰ ورق ۱۰۰ سری ۷۵۰ هزار تومان

۶-تمبر پستی پیشرفتها تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۲۵ میلیون تومان

۷-تمبر پستی تغییر قیمت تکسری ۱۵ بلوک ۶۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۵ میلیون تومان

۸-تمبر پستی پرنده تکسری ۷.۵ بلوک ۳۰ ورق ۱۰۰ سری ۷۵۰ هزار تومان

۹-تمبر پستی پروانه تکسری ۱۲.۵ بلوک ۵۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۲۵ میلیون تومان

۱۰-تمبر پستی خلیج فارس تکسری ۵ بلوک ۲۰ ورق ۱۰۰ سری ۵۰۰ هزار تومان

۱۱-تمبر پستی ماهی تکسری ۱۵ بلوک ۶۰ ورق ۱۰۰ سری ۱.۵ میلیون تومان

۱۲-تمبر پستی پل تکسری ۳۵ بلوک ۱۴۰ ورق ۱۰۰ سری ۳ میلیون تومان

۱۳-تمبر پستی امام تکسری ۱۰ بلوک ۴۰ ورق ۱۰۰ سری ۱ میلیون تومان

==============================================================

۳-تمبرهای اختصاصی

تمبرهای اختصاصی ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ شامل ۲۹ سری قیمت تکسری ۲۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

این تمبرها به شرح زیر می باشد.

۱-سال ۱۳۸۲ تمبر اختصاصی پروانه بانک ملی تکسری ۱ بلوک ۵ ورق ۵۰ سری ۳۰ هزار تومان

۲-سال ۱۳۸۷-تمبر اختصاصی فولاد مبارکه تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۵۰ سری ۱۵ هزار تومان

۳-سال ۱۳۸۸-تمبر اختصاصی سایپا دیزل تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۵۰ سری ۱۵ هزار تومان

۴-سال ۱۳۸۸-تمبر اختصاصی تعاون تکسری ۵۰۰ تومان-بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۵۰ سری ۲۰ هزار تومان

۵-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی هلال احمر تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۶-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی ثامن الئمه بزرگ  تکسری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان-ورق ۵۰ سری ۱۰۰ هزار تومان

۷-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی آمار تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۱۵ هزار تومان

۸-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی  ثامن الئمه کوچک  تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۹-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی اکسپو تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۱۰-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی ترانزیت تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۱۱-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی پنگول کوچک تکسری ۱۰۰۰ تومان بلوک ۴ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۳۰ هزار تومان

۱۲-سال ۱۳۸۹-تمبر اختصاصی پنگول بزرگ تکسری ۲ هزار تومان بلوک ۸ هزار تومان تعداد ۱۰۰ تایی ۱۸۰ هزار تومان

۱۳-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی برج قابوس و آبشار کبودوال تکسری ۱ هزار تومان بلوک ۴ هزار تومان-ورق ۵۰ سری ۳۰ هزار تومان

۱۴-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی زلزله تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۱۵-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی دریاچه گهر تکسری ۱۰۰۰ تومان بلوک ۴ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۲۰ هزار تومان

۱۶-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی تربیت بدنی تکسری ۵۰۰ تومان-بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۱۷-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی همایش ایرانیان تکسری ۱۰۰۰ تومان-بلوک ۴ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۱۵ هزار تومان

۱۸-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی کودک تکسری ۱ هزار تومان بلوک ۴ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۴۰ هزار تومان

۱۹-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی اقتصاد نوین تکسری ۱ هزار تومان-بلوک ۵ هزار تومان-ورق ۲۰ سری پاره ۱۵ هزار تومان

۲۰-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی رادیو تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۲۰ هزار تومان

۲۱-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی بهزیستی تکسری ۱۰۰۰ تومان بلوک ۴ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۴۰ هزار تومان

۲۲-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی تند گویان تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۳۰ هزار تومان

۲۳-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی پژوهش تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۲۴-سال ۱۳۹۰-تمبر اختصاصی میقات الرضا تکسری ۱۰۰۰ تومان بلوک ۴ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۴۰ هزار تومان

۲۵-سال ۱۳۹۱-تمبر اختصاصی تولید برق از زباله تکسری ۱۰۰۰ تومان بلوک ۴ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۴۰ هزار تومان

۲۶-سال ۱۳۹۱-تمبر اختصاصی بانک پارسیان تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۲۰ هزار تومان

۲۷-سال ۱۳۹۱-تمبر اختصاصی ایرانیان نت تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۲۰ هزار تومان

۲۸-سال ۱۳۹۲-تمبر اختصاصی شهدا  تکسری ۵۰۰ تومان بلوک ۲ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۲۰ هزار تومان

۲۹-سال ۱۳۹۲-تمبر اختصاصی بانک کشاورزی نکسری ۱۰۰۰ تومان بلوک ۴ هزار تومان ورق ۴۲ تایی ۳۰ هزار تومان

تعدادی از تمبرهای اختصاصیی مهم نیز به شرح زیر منشر شده است.

۱-تمبر اختصاصی عزت الله انتظامی قیمت هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۲-تمبر اختصاصی مالیه شامل ۴ قطعه ۵ هزار تومان بلوک ۲۰ هزار تومان

۳-تمبر اختصاصی انجمن تمبر شیراز ۴ قطعه قیمت ۵ هزار تومان بلوک ۲۰ هزار تومان

۴-تمبرهای اختصاصی با کناره پروانه شامل ۱۰ قطعه قیمت هر سری ۵۰ بلوک ۲۰۰ هزار تومان

این تمبرها شامل ایرانول-سیمان تهران-بیمه ایران-تقت بهران-فروشگاه رفاه-پارس-مینو-راه آهن بافق مشهد-بانک توسعه صادرات و هواپیمایی ایران می باشد.

ورق ۵۰ سری ۲.۵ میلیون تومان

۵-تمبرهای اختصاصی با کناره خلیج فارس شامل بانک پاسارگاد و تعاون قیمت هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان ورق ۵۰ سری ۷۵ هزار تومان

========================================================

تمبرهای اختصاصی متفرقه

تعداد زیادی از تمبرهای اختصاصی توسط ارگانها و مراکز مختلف دولتی و خصوصی با موضوعات عمومی منتشر گردیده است که علاقه مندان نسبت به جمع آوری آن اقدام می نمایند.

۱-تمبر اختصاصی آیت الله لنکرانی قیمت هر سری ۳ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۲-تمبر اختصاصی ۲۸ تومین سالگرد دانشگاه آزاد هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۳-تمبر اختصاصی ۲۹ مین سالگرد دانشگاه آزاد اسلامی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۴-تمبر اختصاصی خودرو تیبا هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵-اقامه نماز دانشگاه آزاد سری ۱ هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۶-اقامه نماز دانشگاه آزاد سری ۲ هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۷-بانک اقتصاد نوین هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۸-بیمه کارآفرین هر سری ۲ تایی ۵ هزار تومان پکیج ۲ سری ۱۰ هزار تومان-بلوک ندارد

۹-یادواره ۲۵۰۰ شهید منطقه ۱۴ هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۱۰-استاد شاملو هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۱۱-شهرام ناظری و استاد علیزاده هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۱۲-استاد علیزاده هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۱۳-استاد سروستانی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۱۴-استاد سمیعی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۱۵-استاد انتظامی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۱۶-قویترین مرد جهان بهداد سلیمی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۱۷-طباطبائی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۱۸-مسعود کیمیایی هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۱۹-یادبود ۱۳۰۰۰ شهید ناحا هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۲۰-کنگره ۲۳۰۰ شهید منطقه ۴ هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۲۱-صدمین سفر استانی احمدی نژاد هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۲۲-امام رضا هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۲۳-مسجد شاه چراغ هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۲۴-هواپیمایی ایران هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۲۵-باشگاه فولاد سپاهان هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۲۶-جهانگردی هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۲۷-حمل و نقل هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۲۸-روز ملی هوای پاک هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۲۹-اورژانس هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۰-سال جهانی جنگل هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۱-ارتباطات زیر ساخت هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۲-خلیج فارس هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰ هزار تومان

۳۳-روز هوای پاک هر سری ۲.۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۳۴-گروه دی ۸ هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۵-فیلم رشد هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۶-عمارت کلاه فرنگی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۷-نمایشگاه مطبوعات هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۸-شهرداری سقز هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۳۹-مذاهب اسلامی هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۴۰-هفته تعاون با تصویر رهبر انقلاب سری ۲ تایی ۱۰ هزار تومان بلوک ۴۰ هزار تومان

۴۱-تحلیف ریاست جمهوری روحانی هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۴۲-روز کتاب هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۴۳-سالمندان هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۴۴-جلوه جمال هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۴۵-فناوران هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۴۶-معلولین هر سری ۵ هزار تومان بلوک ۲۰ هزار تومان

۴۷-سی و دومین سالگرد انقلاب هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۴۸-جام جهانی هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۴۹-اجلاس سران هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۰-مجالس اسلامی هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۱-شهید شهریاری هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۲-سال نجوم هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۳-فضا هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۴-بنیاد تعاون ناجا هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۵-سازمان سما دانشگاه آزاد هر سری ۲ تایی ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۶-ابو علی سینا هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۵۷-همایش خلیج فارس هر سری ۵ هزار تومان

۵۸-امدادگر شهید هر سری ۵ هزار تومان

۵۹-روابط عمومی هر سری ۵ هزار تومان

۶۰-سینما و تئاتر و تلویزیون فارس هر سری ۵ هزار تومان

۶۱-سازمان بنادر و دریانوردی هر سری ۲ تایی ۵ هزار تومان

۶۲-دانشگاه علوم پزشکی شیراز هر سری ۵ هزار تومان

۶۳-شهرداری شیراز سری ۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۶۴-عید غدیر هر سری ۵ هزار تومان

۶۵-سلمان فارسی هر سری ۵ هزار تومان

۶۶-دانشگاه آزاد فیروز آباد هر سری ۵ هزار تومان

۶۷-قصه گویی هر سری ۵ هزار تومان

۶۸-شهروند برگزیده هر سری ۵ هزار تومان

۶۹-گروه وکلای مدافع هر سری ۵ هزار تومان

۷۰-خرمای خشت هر سری ۵ هزار تومان

۷۱-بیمارستان فوق تخصصی دنا هر سری ۵ هزار تومان

۷۲-روز صلیب سرخ و هلال احمر هر سری ۵ هزار تومان

۷۳-دانشگاه آزاد علوم تحقیقات فارس هر سری ۵ هزار تومان

۷۴-مجتمع آموزش عالی جهرم هر سری ۵ هزار تومان

۷۵-روز پرستار هر سری ۵ هزار تومان

۷۶-روز زمین پاک هر سری ۵ هزار تومان

۷۷-چشمه بلقیس هر سری ۵ هزار تومان

۷۸-نمایشگاه تمبر استان فارس هر سری ۵ هزار تومان

۷۹-جشنواره شعر فجر هر سری ۵ هزار تومان

۸۰-بازسازی آذرباییجان هر سری ۳ تایی ۱۵ هزار تومان

۸۱-خانواده و گردشگری هر سری ۲ تایی ۵ هزار تومان

۸۲-شهرداری صغاد هر سری ۲ تایی ۵ هزار تومان

۸۳-شرکت پتروشیمی آبادان هر سری ۲ تایی ۵ هزار تومان

۸۴-سرو قامتان ناجا هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

۸۵-نقشه جامع فرهنگی دانشگاه هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

 

==============================================================

تمبرهای موضوعی دوران جمهوری اسلامی ایران

تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران را می توانبد با موضوعات مختلف به صورت مصور و کتاب شده به شرح زیر خریداری تمایید.

۱-تمبرهای تصویری امام خمینی -قیمت ۵۰ هزار تومان

۲-تمبرهای مشترک ایران از سال ۴۴ تاکنون قیمت ۱۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای مشاهیر علم و ادب ایران قیمت ۸۰ هزار تومان

۵-تمبرهای چهره های ماندگار قیمت ۵۰ هزار تومان

۶-تمبرهای ورزشی قیمت ۵۰ هزار تومان

۷-تمبرهای نوروز ۴۴ تا ۵۷ قیمت ۸۰ هزار تومان

۸-تمبرهای پرندگان قیمت ۵۰ هزار تومان

۹-تمبرهای موزه و صنایع دستی قیمت ۵۰ هزار تومان

و...

========================================================

تمبرهای دوران محمدرضا پهلوی

به طور کلی تمبرهای دوران محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری تمبر یادگاری به ارزش ۶.۵ میلیون تومان و ۳۰ سری تمبر پستی به ارزش ۲۵ میلیون تومان می باشد.

۱-تمبرهای یادگاری

تمبرهای یادگاری دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری قیمت ۶.۵ میلیون تومان با تخفیف فقط به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

بلوک ۴ تایی این تمبرها بالای ۴۰ میلیون تومان ارزش دارد.

پاکت مهرروز قیمت ۸.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

به علت گرانی تمبرهای این دوران را به ۳ قسمت تقسیم بندی نموده اند.

۱-قسمت گران : از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵

قیمت ۴.۵ میلیون تومان با تخفیف ۳.۵ میلیون تومان با آلبوم مصور رایگان

بلوک ۴ تایی ۳۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-قسمت متوسط قیمت : از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳

قیمت ۱.۲۵ میلیون تومان با تخفیف ۱ میلیون تومان با آلبوم مصور رایگان

بلوک ۴ تایی ۷.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

۳-قسمت ارزان : از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

تمبرهای یادگاری شامل ۳۲۵ سری قیمت ۷۰۰ هزار تومان با تخفیف فقط به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

با آلبوم مصور ۲ جلدی قیمت ۶۰۰ هزار تومان

بلوک ۴ تایی این تمبرها ۳.۵ میلیون تومان ارزش داشته که با تخفیف فقط به قیمت ۲.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.با آلبوم مصور رایگان

پاکت مهرروز ۴۴ تا ۵۷ قیمت ۸۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

========================================================

۲-تمبرهای پستی

تمبرهای پستی دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۰ سری به ارزش ۲۵ میلیون تومان می باشد.

بلوک ۴ تایی این تمبرها نایاب و بالای ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.

از سری ۱ تا ۱۰ نو ۲۲ میلیون تومان مهرخورده  ۱ میلیون تومان به فروش می رسد.

سری پستی ۱۱ (۱ و ۲) قیمت ۲۰۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان

از سری ۱۲ تا ۱۹ بعلاوه هوایی ۲ و دولتی ۱ و ۲ قیمت ۲۵۰ با تخفیف ۲۰۰ و بلوک ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

سری خیریه تکسری ۵۰۰ بلوک ۳ میلیون تومان

سری امانات ۱ و ۲ و ۳ تکسری ۴۰۰ و بلوک ۲.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

========================================================

 تمبرهای دوران رضا شاه پهلوی

 ۱-اعلام حکومت موقتی ۶ عدد ۳۰۰ هزار تومان مهرخورده ۶۰ هزار تومان

۲-نمبرهای احمدشاه مهرسلطنت پهلوی ۴ عدد نو ۴۰۰ مهرخورده ۸۵ هزار تومان

۳-سلطنت پهلوی ۱۶ عدد مهرخورده ۲۰ هزار تومان

۴-اولین سری تصویری رضا شاه پهلوی ۱۰ قطعه  مهرخورده ۳۵ هزار تومان

۵-تمبر رتوشه ۴ قطعه مهرخورده ۱۰ هزار تومان

۶-تاجکذاری رضا شاه ۱۶ عدد مهرخورده ۶۰ هزار تومان

۷-سری پست هوایی ۱۷ عدد مهرخورده ۱۷۰ هزار تومان

۸-سری رضا شاه پهلوی ۱۱ عدد مهرخورده ۱۵ هزار تومان

۹-سری دیناری  ۱۵ عدد ۴۵ هزار تومان

۱۰-دهمین سال سلطنت پهلوی ۹ عدد نو ۳۰۰ مهرخورده ۳۰ هزار تومان

۱۱-سری رضا شاه ستونی ۱۴ عدد مهرخورده ۴۰ هزار تومان

۱۲-سری رضا شاه بدون کلاه ۱۵ عدد ۴۵ هزار تومان مهرخورده

۱۳-بدون کلاه بدون زیر نویس ۱۵ عدد ۲۵ هزار تومان

۱۴-شصتمین سال تولد ۲۰ عدد  نو ۷۵۰ هزار تومان مهرخورده ۲۰۰ هزار تومان

۱۵-بلوک شصتمین سال ۲۰ عدد ۴ میلیون تومان

۱۶-تمبرهای دولتی ۱۴ عدد مهرخورده ۳۰۰ هزار تومان

 

 

===============================================================

تمبرهای دوران قاجار

به علت تنوع زیاد تمبرهای این دوران فقط نسبت به معرفی و فروش تمبرهای مهم و تصویری این دوران به شما عزیزان اقدام می نماییم.

تمبرهای دوران ناصرالدین شاه قاجار

۱-ناصری چهارجور شامل ۴ قطعه نو ۵۰۰ هزار تومان مهرخورده ۱۰۰ هزار تومان

۲-ناصری دور الوان ۶ قطعه مهرخورده ۱۵۰ هزار تومان

۳-ناصری بزرگ ۷ قطعه مهرخورده ۲۰۰ هزار تومان

۴-ناصری شیویدی ۶ قطعه ۱۰۰ هزار تومان

۵-ناصری چاپ فرانسه ۸ قطعه نو ۵۰۰ هزار تومان مهرخورده ۳۰ هزار تومان

۶-ناصری محرابی ۹ قطعه مهرخورده ۵۰ هزار تومان

۷-ناصری طلائی ۱۱ قطعه نو ۳۵۰ مهرخورده ۱۰۰ هزار تومان

۸-پمجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ۱ عدد ۵ هزار تومان بلوک ۲۰ هزار تومان

۲-تمبرهای دوران مظفرالدین شاه قاجار 

۱-تمبر مظفرالدین شاه معروف به کاغذ سفید ۱۶ قطعه نو ۴۰۰ هزار تومان مهرخورده ۱۰۰ هزار تومان

۲-تمبر مظفرالدین شاه معروف به کاغذ سبز ۱۶ قطعه مهرخورده ۲۵۰ هزار تومان

۳-تمبر مظفرالدین شاه معروف به  تمام رخ ۱۳ قطعه مهرخورده ۳۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای دوران محمد علیشاه قاجار

۱-سری تصویری محمد علیشاه قاجار ۱۸ عدد مهرخورده ۱۰۰ هزار تومان

۲-شیرو خورشید مشروطه ۱۶ عدد مهرخورده ۶۰ هزار تومان

۴-تمبرهای دوران احمدشاه قاجار

۱-احمدی کوچک ۲۱ قطعه مهرخورده ۵۰ هزار تومان

۲-تاجگذاری احمدشاه قاجار ۱۷ عدد نو ۶۰ هزار تومان مهرخورده ۳۰ هزار تومان

۳-احمدی بزرگ ۱۴ عدد نو ۱۵۰ هزار تومان مهرخورده ۳۰ هزار تومان

۴-سری مکاتیب دولتی ۱۷ عدد نو ۲۰۰ هزار تومان مهرخورده ۸۰ هزار تومان

۵-سری امانات پستی ۱۷ عدد نو ۲۰۰ هزار تومان مهرخورده ۸۰ هزار تومان

========================================================

تمبرهای خارجی

برای جمع آوری تمبرهای خارجی می توانید به صورتهای زیر اقدام نمایید.

۱-تمبرهای خارجی مشترک با ایران

این مجموعه شامل ۲۷ سری قیمت ۳۵۰ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۱.۴ میلیون تومان به فروش می رسد.

ایران و آذرباییجان سال ۱۳۷۱ شامل ۴ قطعه قیمت ۱۲.۵ بلوک ۵۰ هزار تومان

ایران و پاکستان سال ۱۳۷۶ شامل ۲ قطعه قیمت ۷.۵ بلوک ۳۰ هزار تومان

گفتگوی تمدنها شامل ....

ایران و برزیل سال ۱۳۸۱ شامل ۲ قطعه ۷.۵ بلوک ۳۰ هزار تومان

ایران و چین سال ۱۳۸۲ شامل ۲ قطعه ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان مینی شیت ۱۰۰ هزار تومان

ایران و روسیه سال ۱۳۸۲ شامل ۲ قطعه با مینی شیت ۵ هزار تومان بلوک ۲۰ هزار تومان

ایران و هند سال ۱۳۸۳ شامل ۲ قطعه قیمت ۷.۵ بلوک ۳۰ هزار تومان

ایران و ونزئولا سال ۱۳۸۳ شامل ۲ قطعه ۲۵ هزار تومان بلوک ۱۰۰ هزار تومان

ایران و اوکراین سال ۱۳۸۳ شامل ۲ قطعه قیمت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

ایران و اسپانیا سال ۱۳۸۴ شامل ۲ قطعه قیمت ۱۰ هزار تومان بلوک ۴۰ هزار تومان

مولانا سال ۱۳۸۵ شامل ۳ قطعه قیمت ۱۵ هزار تومان بلوک ۶۰ هزار تومان

اکو ۸۵ شامل پاکستان-ترکیه-افغانستان-قزاقستان شامل ۵ قطعه قیمت ۳۰ هزار تومان بلوک ۱۲۰ هزار تومان

ایران و مغرب سال ۱۳۸۷ شامل ۲ قطعه ۱۵ هزار تومان بلوک ۶۰ هزار تومان

ایران و قرقیزستان سال ۱۳۸۷ شامل مینی شیت ۲ تایی قیمت ۵ هزار تومان بلوک ۲۰ هزار تومان

ایران و قزاقستان سال ۱۳۸۷ شامل ۲ قطعه قیمت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

ایران و تاجیکستان سال ۱۳۸۷ شامل ۲ قطعه قیمت ۱۰ هزار تومان بلوک ۴۰ هزار تومان

اکو ۱۳۸۷ شامل پاکستان -آذرباییجان و ترکیه شامل ۲ قطعه با مینی شیت ۲۰ هزار تومان بلوک ۸۰ هزار تومان

ایران و پرتقال سال ۱۳۸۸ قیمت ۷.۵ بلوک ۳۰ هزار تومان ۲ قطعه

ایران و کوبا سال ۱۳۸۸ شامل ۲ قطعه قیمت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

ایران و اندونزی سال ۱۳۸۸ شامل ۲ قطعه با مینی شیت قیمت ۲۵ هزار تومان بلوک ۱۰۰ هزار تومان

ایران و پاکستان سال ۱۳۸۹ هر سری ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان ۲ قطعه

ایران و مجارستان سال ۱۳۸۹ هر سری ۷.۵ بلوک ۳۰ هزار تومان ۲ قطعه

خواجه عبدالله انصاری سال ۱۳۸۹ هر سری ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان ۱ قطعه

ایران و بلاروس سال ۱۳۹۰ مینی شیت ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

ایران و بنگلادش ۲ قطعه قیمت ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

ایران و تایلند ۱ قطعه ۲.۵ بلوک ۱۰ هزار تومان

ایران و ارمنستان ۱ قطعه ۵ بلوک ۲۰ هزار تومان

۲-تمبرهای خارجی مرنبط با ایران

 

۳-تمبرهای خارجی جشن های ۲۵۰۰ ساله

 

۴-تمبرهای خارجی دیدارها پهلوی

 

۵-تمبرهای خارجی همکاری عمران منطقه ای

 

بسیاری از افراد نسبت به جمع آوری تمبرهای خارجی با موضوعات متنوع به شرح زیر اقدام می نمایند.

۱-تمبرهای خارجی مشاهیر جهان

 

۲-تمبرهای خارجی ورزشی جهان

 

۳-تمبرهای خارجی با موضوع حیوانات -پرنده و گل و ...

 ۱-سگ روسیه ۲۰۰۲ تعداد ۵ قطعه به هم چسبیده ۵ هزار تومان

۲-

۴-تمبرهای خارجی کارتونی

 

۵-تمبرهای خارجی با موضوع ماشیت-موتور-هواپیما و کشتی

 

۶-تمبرهای خارجی سلطنتی و ...

 

۷-تمبرهای خارجی هنرپیشه های سینما و  موسیقی ...

 

========================================================