تاريخ : 93/04/22 | 17 | نویسنده : امیر گل محمدی

گالری تمبر-سکه و اسکناس ایران

تیر ماه 1393

تمبر جدید نوروز 1393 

دوستان عزیز سلام.

در این سایت آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه تمبر-سکه و اسکناس ایرانی و خارجی برای شما عزیزان گردآوری گردیده است.

آدرس : تهران-چهارراه لشکر-منطقه 13 پستی

===========================================================

سرمقاله :

دوستان عزیز سلام.

در سال 1393 تاکنون 4 قطعه تمبر یادگاری و 2 قطعه تمبر اختصاصی و 10 قطعه تمبر پستی حروف الفبا چاپ و منتشر شده است.

===========================================================

اخبار جدید تمبر سکه و اسکناس

در این قسمت جدیدترین کالاهای روز برای دستیابی سریع شما عزیزان گردآوری شده است برای اطلاعات بیشتر برروی تیتر یا عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 

8-تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

7-تمبر یادگاری روز جهانی صنایع دستی 1393

تمبر یادبود روز صنایع دستی 1393

6-تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع سال 1393

تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

5-تمبر یادگاری نوروز 1392

تمبر جدید نوروز 1393

4-تمبر اختصاصی روز ملی بهره وری سال 1393

تمبزاختصاصی روز ملی بهره وری اسکناس و تمبر ایران

3-تمبر اختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ سال 1393

تمبزاختصاصی بیستمین سال تاسیس دانشگاه علم و فرهنگ اسکناس و تمبر ایران

2-تمبر پستی حروف الفبا سال 1393

1-کتاب راهنمای تمبرهای ایران ۱۳۹۳

کتاب راهنمای تمبرهای ایران 1393

===========================================================

تمبرهای جدید ایران سال 1393

دوستان عزیز سلام.

در سال 1393 تاکنون 4 سری تمبر یادگاری و 2 سری تمبر اختصاصی و 10 قطعه تمبر پستی الفبا منتشر شده است.

قیمت تمبرهای یادگاری 4 سری 10 هزار تومان و بلوک 4 تایی 40 هزار تومان

قیمت تمبرهای اختصاصی 2 سری 2.5 هزار تومان و بلوک 4 تایی 10 هزار تومان

قیمت تمبر های ستی الفبا 10 قطعه 12.5 هزار تومان و بلوک 4 تایی 50 هزار تومان می باشد.

سری کامل یادگاری-پستی و اختصاصی 25 هزار تومان و بلوک 4 تایی 100 هزار تومان می باشد.

تمبرهای یادگاری ایران در سال 1393

1-تمبر جدید نوروز در سال 1393

تمبر جدید نوروز 1393

قیمت هر سری 2 هزار تومان-بلوک 4 تایی 8 هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

2-تمبر یادبود روز صنایع دستی

تمبر یادبود روز صنایع دستی 1393

قیمت هر سری 3 هزار تومان-بلوک 4 تایی 12 هزار تومان-پاکت مهرروز 4 هزار تومان

3-تمبر یادبود روز جهانی ارتباطات 1393

تمبر یادگاری روز جهانی ارتباطات 1393

قیمت هر سری 7500 ریال-بلوک 4 تایی 3 هزار تومان-پاکت مهرروز 15000 ریال

4-تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

تمبر یادگاری شهدای وزارت دفاع 1393

قیمت هر سری 2 هزار تومان-بلوک 4 تایی 8 هزار تومان-پاکت مهرروز 3 هزار تومان

5-

============================================================

اخبار تمبر خارجی

 

=============================================================

اجناس جدید

 

=============================================================

آنچه شما می خواهید

کتاب تمبر-سکه و اسکناس

1-کتاب راهنمای تمبرهای ایران سال 1393-قیمت 35 هزار تومان-با ارسال 45 هزار تومان

2-کتاب راهنمای جمع آوری تمبر با سی دی شرکت پست قیمت 10 هزار تومان

3-کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال 1393 قیمت 25 هزار تومان با ارسال 35 هزار تومان

4-کتاب راهنمای سکه های ایران شامل ضربی چکشی قاجار به قبل 15 هزار تومان-جمهوری 25 هزار تومان-پهلوی 45 هزار تومان-قاجار 45 هزار تومان

5-مجله تمبر هر شماره 5 هزار تومان

آلبوم نگهداری تمبر-سکه و اسکناس

1-آلبوم تمبر کوچک 7.5 هزار تومان-متوسط 15 هزار تومان-بزرگ 30 هزار تومان

آلمانی 16 برگ 120 هزار تومان و 32 برگ 250 هزار تومان

2-آلبوم اسکناس کوچک 10 هزار تومان-متوسط 20 هزار تومان و درجه 1 کلاسوری با 10 برگ 50 هزار تومان

3-آلبوم سکه کوچک 10 هزار تومان-متوسط 20 هزار تومان و درجه 1 کلاسوری 50 هزار تومان

پنس و ذره بین

پنس آمانی 35 هزار تومان و ذره بین 15 هزار تومان

آلبوم مصور نگهداری تمبرهای ایران

1-قاجار و رضا شاه 75 هزار تومان

2-پهلوی 1318 تا 1357 تکی 4 جلد 200 هزار تومان-از سال 44 تا 57 شامل 2 جلد 100 هزار تومان

بلوک 4 تایی کامل 250 هزار تومان و 44 تا 57 قیمت 200 هزار تومان

3-جمهوری 1358 تا 1392 تکی 3 جلد 210 هزار تومان و بلوک 4 تایی کامل 400 هزار تومان

تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

به طور کلی تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1392 شامل بالای 750 سری تمبر یادگاری به ارزش 350 هزار تومان و 14 سری تمبر پستی به ارزش 250 هزار تومان می باشد.

1-تمبرهای یادگاری تکسری 350 هزار تومان با تخفیف 300 هزار تومان با آلبوم مصور 3 جلدی 500 هزار تومان و با تمبرهای پستی و اختصاصی 750 هزار تومان به فروش می رسد.

بلوک 4 تایی تمبرهای یادگاری 1.4 میلیون تومان با تخفیف 1.2 میلیون تومان و با آلبوم مصور 1.6 میلیون تومان و با تمبرهای بلوک 4 تایی پستی و اختصاصی 2.7 میلیون تومان به فروش می رسد.

=====================================================

تمبرهای جمهوری به صورت سالیانه با تخفیف

سال 1358-قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 4 تایی 60 هزار تومان

سال 59 تا 68 قیمت 50 هزار تومان-تکسری 35 بلوک 4 تایی 100 هزار تومان

سال 69 قیمت 50 هزار تومان-تکسری 40 بلوک 200 هزار تومان

سال 70 قیمت 20 هزار تومان تکسری 10 بلوک 50 هزار تومان

سال 71 قیمت 20 هزار تومان تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 72 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 73 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 74 قیمت 10 هزار تومان -تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 75 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 76 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 77 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 78 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 79 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 80 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 81 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 82 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 83 قیمت 20 هزار تومان -تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 84 و 85 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 86 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

سال 87 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

سال 88 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

سال 89 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

سال 90 قیمت 20 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 91 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

سال 92 قیمت 10 هزار تومان-تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

سال 93 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان-شامل 4 سری یادگاری و 2 سری اختصاصی

=====================================================

تمبرهای پستی دورانه جمهوری با تخفیف

 1-پستی سورشارژ سال 1358 قیمت 15 هزار تومان-تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

2-پستی 1 و 2 و 3 سال 1358-1360-1363 قیمت تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

3-پستی مسجد1 سال 1368 قیمت تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

4-پستی مسجد 2 سال 1369 قیمت تکسری 150 بلوک 600 هزار تومان

5-پستی گل سال 1374 قیمت تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

6-پستی پیشرفتها سال 1376 قیمت تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

7-پستی تغییر قیمت سال 1378 قیمت تکسری 15 بلوک 60 هزار تومان

8-پستی پرنده سال 1381 قیمت تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

9-پستی پروانه سال 1382 قیمت تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

10-پستی خلیج فارس 1386 قیمت تکسری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

11-پستی ماهی بزرگ سال 1389 تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان و کوچک سال 1390 تکسری 5 بلوک 20 هزار تومان

12-پستی پل سال 1391 بزرگ و کوچک قیمت تکسری 30 بلوک 4 تایی 120 هزار تومان

13-پستی الفبا سال 1392 تکسری 12.5 بلوک 50 هزار تومان-شامل 10 قطعه

===========================================================

تمبرهای اختصاصی ایران از سال 1382 تا 1393

1-تمبرهای رسمی اختصاصی ایران از سال 1382 تا 1393 شامل 31 سری قیمت تکسری 25 بلوک 4 تایی 100 هزار تومان

سال 1382 بانک ملی تکسری 750 بلوک 3 هزار تومان

سال 1387 فولاد مبارکه تکسری 750 بلوک 3 هزار تومان

سال 1388 سایپا دیزل و تعاون تکسری 1 بلوک 4 هزار تومان

سال 1389 سری کامل هر سری 7.5 بلوک 30 هزار تومان

سال 1390 سری کامل هر سری 12.5 بلوک 50 هزار تومان

سال 1391 سری کامل شامل 3 سری زباله-پارسیان و ایرانیان نت قیمت 2.5 بلوک 10 هزار تومان

سال 1392 سری کامل شامل 2 سری بانک کشاورزی و شهدا قیمت تکسری 1.5 بلوک 5 هزار تومان

سال 1393-در سال 1393 تاکنون 2 قطعه تمبر اختصاصی منتشر شده است قیمت تکسری 2.5 بلوک 4 تایی 10 هزار تومان

تمبرهای اختصاصی با کناره پروانه و خلیج فارس هر سری 50 بلوک 4 تایی 200 هزار تومان

تمبرهای اختصاصی متفرقه 50 قطعه 100 هزار تومان بلوک 4 تایی 500 هزار تومان

تمبر اختصاصی عزت الله انتظامی هر سری 2.5 بلوک 4 تایی 10 هزار تومان

تمبر اختصاصی مالیه جمهوری با انجمن تمبر شیراز هر کدام 4 قطعه تکسری 10 بلوک 40 هزار تومان

===========================================================

تمبرهای موضوعی دوران جمهوری

تمبرهای دوران جمهوری به صورت موضوعی شامل نوروز-ورزشی-صنایع دستی-مشاهیر ادبی و سیاسی-امام خمینی-مشترک-حیوانات و پرندگان و ... موجود می باشد.

 

=====================================================

تمبرهای دوران محمدرضا

به طور کلی تمبرهای دوران محمدرضا از سال 1318 تا 1357 شامل 431 سری تمبر یادگاری به ارزش 6.5 میلیون تومان و 30 سری تمبر پستی به ارزش 25 میلیون تومان می باشد.

تمبرهای یادگاری تکسری 6.5 میلیون تومان با تخفیف فقط 5 میلیون تومان به فروش می رسد با آلبوم مصور نگهداری رایگان

بلوک 4 تایی این تمبرها بالای 40 میلیون تومان ارزش دارد.

تمبرهای پستی از سری 1 تا 10 قیمت 20 میلیون تومان ارزش دارد.مهرخورده 1 میلیون تومان

به علت گرانی تمبرهای این دوران را به 3 قسمت تقسیم بندی می نمایند.

1-قسمت گران قیمت : از سال 1318 تا 1335

قیمت 4.5 میلیون تومان با تخفیف 3.5 میلیون تومان

2-قسمت متوسط قیمت : از سال 1336 تا 1343

قیمت 1.25 میلیون تومان با تخفیف 1 میلیون تومان با آلبوم مصور رایگان

3-قسمت ارزان قیمت : از سال 44 تا 57

قیمت تمبرهای یادگاری 700 با تخفیف 500 با آلبوم مصور 600 هزار تومان

بلوک 4 تایی 3.5 میلیون تومان با تخفیف 2.5 میلیون تومان با آلبوم مصور رایگان

تمبرهای دوران قاجار

1-تمبر 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه هر سری 10 و بلوک 50 هزار تومان 

تمبرهای خارجی

1-تمبرهای خارجی مشترک با ایران هر سری 500 هزار تومان و بلوک 4 تایی 2 میلیون تومان

2-تمبرهای خارجی مرتبط با ایران هر سری 500 هزار تومان و بلوک 4 تایی 2 میلیون تومان

3-تمبرهای خارجی جشن های 2500 ساله هر سری 1 میلیون تومان

4-تمبرهای خارجی دیدارها پهلوی هر سری 250 هزار تومان

5-تمبرهای خارجی حیوانات 250 هزار تومان-ورزشی 250 هزار تومان-مشاهیر 250 هزار تومان-دایانا 250 هزار تومان-هنرپیشه ها 250 هزار تومان و کارتونی 250 هزار تومان-پرنس ولیام 250 هزار تومان-ملکه انگلستان 250 هزار تومان

هواپیما-کشتی و ... 250 هزار تومان-پرنده 250 هزار تومان-ماهی 250 هزار تومان-پروانه 250 هزار تومان-گیاه 250 هزار تومان-خواننده خارجی 250 هزار تومان 

کلکسیون سکه یادبود طلا و نقره

1-سکه 5000 دیناری تصویری ناصرالدین شاه 150 هزار تومان-مظفرالدین شاه 200 هزار تومان-محمد علیشاه 300 هزار تومان-احمد شاه 120 هزار تومان و رضا شاه 100 هزار تومان

2-سکه 2000 دیناری تصویری احمد شاه 50 هزار تومان و رضا شاه 50 هزار تومان

3-سکه 5000 دیناری از ناصرالدین شاه تا رضا شاه 5 قطعه خطی 250 هزار تومان

4-سکه رضا شاه ربعی 10 هزار تومان-نیم ریالی 20 هزار تومان و 1 ریالی 35 هزار تومان -2 ریالی 50 هزار تومان -5 ریالی 100 هزار تومان

5-سکه نقره جشن 2500 ساله منشور کوروش 100 هزار تومان

6-سکه نقره تاجگذاری شاه و فرح 150 هزار تومان

10-سکه نقره 10 پهلوی 55 گرمی  250 هزار تومان

11-سکه نقره دانشگاه تهران 75 گرمی 350 هزار تومان

12-سکه نقره فائو با تصویر فرح 55 گرمی 250 هزار تومان

13-سکه نقره بزرگ ناصرالدین شاه 55 گرمی 250 هزار تومان

14-پکیج طلا و نقره جشنهای 2500 ساله 4 طلا و 5 نقره 15 میلیون تومان

15-سکه طلا انقلاب سفید و تاجگذاری 6 میلیون تومان

16-مجموعه سکه طلا پهلوی شامل ربع-نیم-1 و 2.5 و 5 پهلوی 12.5 میلیون تومان

17-مجموعه سکه بهار آزادی ربع-نیم و 1 و 2.5 و 5 بهار آزادی 12.5 میلیون تومان

18-مجموعه سکه طلا حضرت علی شامل ربع-نیم-1 و 2.5 و 5 قیمت 12.5 میلیون تومان

کلکسیون اسکناس

اسکناسهای پهلوی از سال 1320 تا 1357 شامل 112 عدد می باشد.

1-کلکسیون اسکناسهای پهلوی  شامل 60 قطعه بانکی 3 میلیون تومان با تخفیف 2 میلیون تومان و به صورت جفت بانکی 10 میلیون تومان با تخفیف 8 میلیون تومان

اسکناسهای جمهوری از سال 1358 تا 1392 شامل 150 قطعه می باشد.

2-کلکسیون اسکناسهای جمهوری شامل 120 جفت بانکی 10 میلیون تومان با تخفیف 8 میلیون تومان

3-آلبوم اسکناس بانک مرکزی از 100 ریالی تا 10 هزار تومانی هر جلد 100 هزار تومان و جفتی 200 هزار تومان

4-اسکناس نو بسته ای

100 ریالی 50 هزار تومان و 200 ریالی 50 هزار تومان و 500 ریالی 70 هزار تومان و 1000 ریالی 50 هزار تومان و 2000 ریالی 50 هزار تومان و 5000 ریالی 75 هزار تومان

اسکناس 1000 ریالی قدیمی فیضیه هر بسته 500 هزار تومان و 2000 ریالی قدیمی تظاهراتی هر بسته 200 هزار تومان و 5000 ریالی قدیمی گل و بلبل هر بسته 100 هزار تومان-ماهواره امید 75 هزار تومان

5-اسکناس خارجی

شامل 20 قطعه کشورهای مختلف 50 هزار تومان-جفت بانکی 100 هزار تومان

کلکسیون سکه

1-آلبوم سکه های جمهوری از سال 1358 تا 1392 شامل 44 قطعه بانکی 200 هزار تومان

این مجموعه شامل کلیه سکه ها در تمامی سالهای ضرب شده 160 قطعه 2.5 میلیون تومان

2-آلبوم سکه های پهلوی 1320 تا 1357 شامل 33 قطعه (4 سکه 1-2-5 و 10 ریالی نقره می باشد) قیمت 500 هزار تومان

3-مجموعه سکه های سیمین-زرین-و (حضرت معصومه و امام رضا) 3 پکیج 50 هزار تومان

4-سکه های خارجی 15 کشور فقط 100 هزار تومان

شامل انگلستان-آمریکا-آلمان-ایتالیا-فرانسه-کانادا-یورو-مالری-تایلند-ترکیه-عراق-کره-چین-ژاپن و ...

کارت تلفن

20 قطعه کارت تلفن مختلف قیمت 50 هزار تومان

کبریت

1-کبریت مینیاتور هر بسته 10 هزار تومان

2-کبریت آثار تاریخی هر بسته 10 هزار تومان

3-کبریت حیوانات هر بسته 10 هزار تومان

4-کبریت گربه هر بسته 10 هزار تومان

5-کبریت پلوی 4 بسته و 20 قطعه 20 هزار تومان

6-کبریت بیسوادی 2 بسته 10 قطعه 10 هزار تومان

7-کبریت تولد 5 قطعه 5 هزار تومان

8-کبریت پرنده 5 قطعه 5 هزار تومان

===========================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.